نویسنده = کوروش محمدی
تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8518

امیر حق وردی؛ کوروش محمدی؛ سید اسدالله محسنی موحد؛ بیژن قهرمان؛ محمد افشار