نویسنده = مرتضی گلدانی
بررسی مقاومت زمستانه در نعناع فلفلی ( .Mentha piperita L) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 222-235

10.22067/jsw.v30i1.37317

احمد نظامی؛ مریم جانعلی زاده قزوینی؛ طیبه خیرخواه؛ مرتضی گلدانی؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف


تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena globosa

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12490

مریم کمالی؛ محمود شور؛ مرتضی گلدانی؛ یحیی سلاح‌ورزی؛ علی تهرانی‌فر