نویسنده = جواد فرهودی
بررسی آزمایشگاهی و صحرایی دریچه های قطاعی به عنوان سازه اندازه گیری جریان تحت شرایط آزاد و مستغرق

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 695-707

10.22067/jsw.v0i0.27050

یونس امین پور؛ مهدی یاسی؛ جواد فرهودی؛ حسین خلیلی شایان


اثرفاصله زبری های مثلثی بستر بر ویژگی های پرش هیدرولیکی

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1391

10.22067/jsw.v0i0.14151

عاطفه نژندعلی؛ کاظم اسماعیلی؛ جواد فرهودی


تأثیر بستر زبر ذوزنقه ای قائم بر خصوصیات پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13632

زینب راور؛ جواد فرهودی؛ عاطفه نژندعلی


بررسی تأثیر غلظت بار رسوبی معلق بر مشخصات جهش هیدرولیکی مستغرق

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1389

10.22067/jsw.v0i0.5301

محسن نصرآبادی؛ محمد حسین امید؛ جواد فرهودی