نویسنده = صفر معروفی
بررسی اثرات فاضلاب شهری و کمپوست زباله شهری بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1612-1628

10.22067/jsw.v29i6.36759

مسعود شاکرمی؛ صفر معروفی؛ قاسم رحیمی


ارزیابی سیستم های هوشمند عصبی در کاهش پارامترهای تخمین تبخیر تعرق گیاه مرجع

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1389

10.22067/jsw.v0i0.3246

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ صفر معروفی؛ رضا امیری چایجان