نویسنده = فریدون کاوه
تعداد مقالات: 2
1. تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 30-40

10.22067/jsw.v30i1.35583

مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده؛ مهدی همائی؛ فریدون کاوه؛ مسعود پارسی نژاد


2. پهنه بندی حداکثر بارش روزانه ایران

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2924

فرهاد خام چین مقدم؛ حسین صدقی؛ فریدون کاوه؛ محمد منشوری