نویسنده = فریدون کاوه
تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 30-40

10.22067/jsw.v30i1.35583

مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده؛ مهدی همایی؛ فریدون کاوه؛ مسعود پارسی نژاد


پهنه بندی حداکثر بارش روزانه ایران

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2924

فرهاد خام چین مقدم؛ حسین صدقی؛ فریدون کاوه؛ محمد منشوری