نویسنده = روزبه موذن زاده
ارزیابی و برآورد تبخیر- تعرق خیار گلخانه‌ای در مراحل مختلف رشد

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2464

فریده فتحعلیان؛ روزبه موذن زاده؛ محمدرضا نوری امامزاده‌ایی


ارزیابی عملکرد چند تابع انتقالی داخلی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2468

روزبه موذن زاده؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ علی اصغر خشنود یزدی


تأثیر نوع و تعداد متغیرهای ورودی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباع

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2284

روزبه موذن زاده؛ بیژن قهرمان؛ فریده فتحعلیان؛ علی اصغر خشنود یزدی