نویسنده = مریم بیات ورکشی
ارزیابی مدل های هوشمند عصبی و تجربی در تخمین رواناب سالانه

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1390

10.22067/jsw.v0i0.9483

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی


ارزیابی سیستم های هوشمند عصبی در کاهش پارامترهای تخمین تبخیر تعرق گیاه مرجع

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1389

10.22067/jsw.v0i0.3246

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ صفر معروفی؛ رضا امیری چایجان