نویسنده = مصطفی یعقوب زاده
ارزیابی عملکرد مدل IHACRES با روش‌های خطی ARMAX و EXPUH (مطالعه موردی: حوضه رودخانه شور در قائن)

دوره 36، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 17-30

10.22067/jsw.2022.74115.1122

محمد فولادی نصرآباد؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ محسن پوررضا بیلندی؛ مصطفی یعقوب زاده


ارزیابی عملکرد روش‌های انتخاب متغیر در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه دو اقلیم متفاوت

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 831-848

10.22067/jsw.v32i4.72732

جواد رمضانی مقدم؛ مصطفی یعقوب زاده؛ احمد جعفرزاده


تخمین تبخیر و تعرق واقعی بوسیله مدل اگرو هیدرولوژیکی و تکنیک سنجش از دور

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 997-1008

10.22067/jsw.v30i4.43969

مصطفی یعقوب زاده؛ سعید برومند نسب؛ زهرا ایزدپناه؛ حسام سیدکابلی