نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدل هیدرولوژیک SWAT در شبیه‌سازی بیلان آب در حوضه‌های آبریز مناطق نیمه-خشک (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود)

دوره 32، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 849-863

10.22067/jsw.v32i5.68815

محمدامین امینی؛ غزاله ترکان؛ سیدسعید اسلامیان؛ محمدجواد زارعیان؛ علی اصغر بسالت پور