نویسنده = نسرین سیاری
تحلیل مشخصه‌های خشکسالی هواشناسی تحت تأثیر تغییر اقلیم با رویکرد کاپولا در استان فارس

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1157-1173

10.22067/jsw.v34i5.81899

سیدمعین فرمان‌آراء؛ بهرام بختیاری؛ نسرین سیاری


مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود)

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1390

10.22067/jsw.v0i0.10261

نسرین سیاری؛ امین علیزاده؛ محمد بنایان اول؛ علیرضا فریدحسینی؛ مسعودرضا حسامی کرمانی


بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی(مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود)

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1389

10.22067/jsw.v0i0.3907

امین علیزاده؛ نسرین سیاری؛ مسعودرضا حسامی کرمانی؛ محمد بنایان اول؛ علیرضا فریدحسینی


بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2926

نسرین سیاری؛ محمد بنایان اول؛ امین علیزاده؛ محمدباقر بهیار


تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2467

کامران داوری؛ سید حسین نعمتی؛ بیژن قهرمان؛ نسرین سیاری؛ پریسا شاهین رخسار


بررسی مناسب ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1539

امین علیزاده؛ نسرین سیاری؛ جواد احمدیان؛ آزاده محمدیان