نویسنده = سید ابوالقاسم حقایقی مقدم
اثر سه سیستم آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و کارائی مصرف آب فلفل

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1390

10.22067/jsw.v0i0.9682

سید حسین صدرقاین؛ جواد باغانی؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ مهدی اکبری


تخمین اجزای بیلان آب در مقیاس مزرعه با استفاده از مدل شبیه سازی SWAP

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1389

10.22067/jsw.v0i0.7513

هادی دهقان؛ امین علیزاده؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم


پیش‌بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1389

10.22067/jsw.v0i0.5302

هادی دهقان؛ امین علیزاده؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ حسین انصاری


استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم دیم در منطقه مشهد

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1389

10.22067/jsw.v0i0.3216

جواد طباطبایی یزدی؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ مسعود قدسی؛ هادی افشار


اثرآبیاری بارانی و جویچه ای بر عملکرد کمی و کیفی و کارآیی مصرف آب چغندرقند

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1549

سید حسین صدرقاین؛ قاسم زارعی؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم