کلیدواژه‌ها = کربن آلی محلول
تغییرات ویژگی‌های فیزیکی خاک مزارع دیم دشت مراغه در اثر اعمال تیمارهای خاک‌ورزی حفاظتی و سنتی

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 477-478

10.22067/jsw.v0i0.76818

مهدی کوسه لو؛ مهدی رحمتی؛ ایرج اسکندری؛ ولی فیضی اصل


بررسی شکل های مختلف شیمیایی سرب و روی در ریزوسفر برخی ارقام ذرت و کلزا

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1460-1472

10.22067/jsw.v0i0.19283

علیرضا گلستانی فرد؛ حسین میرسید حسینی؛ حسین بشارتی؛ غلامرضا ثواقبی؛ آمال آرین