کلیدواژه‌ها = جرم مخصوص ظاهری
بررسی تأثیر بیوچار بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک تحت کشت کینوا در شرایط تنش آبی و شوری

دوره 38، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 69-85

10.22067/jsw.2024.83859.1322

ام البنین توراج زاده؛ حلیمه پیری؛ امیر ناصرین؛ محمدمهدی چاری


تغییرات ویژگی‌های فیزیکی خاک مزارع دیم دشت مراغه در اثر اعمال تیمارهای خاک‌ورزی حفاظتی و سنتی

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 477-478

10.22067/jsw.v0i0.76818

مهدی کوسه لو؛ مهدی رحمتی؛ ایرج اسکندری؛ ولی فیضی اصل