کلیدواژه‌ها = ساختمان خاک
مقایسه روش‎های ارزیابی پایداری خاکدانه به‎عنوان یکی از شاخص‎های کیفیت فیزیکی خاک

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 289-303

10.22067/jsw.v33i2.73916

سعید سعادت؛ لیلا اسمعیل نژاد؛ حامد رضائی؛ رسول میرخانی؛ جواد سیدمحمدی


کاربرد تئوری فرکتالی در کمّی‌سازی ساختمان برخی از راسته‌های خاک در استان فارس

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 1171-1186

10.22067/jsw.v31i4.57888

علی داد کرمی؛ روح اله زارع؛ وحید اله جهاندیده مهجن آبادی


مدل سازی پایداری خاکدانه‌ها با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان و رگرسیون خطی چند متغیره

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 406-417

10.22067/jsw.v0i0.22620

علی اصغر بسالت پور؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی