دوماه نامه
مطالعه انتقال و کارایی نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده در حذف کروم در ستون شن

محمدتقی کوهیان افضل؛ احمد فرخیان فیروزی؛ مهدی تقوی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1398، ، صفحه 147-161

https://doi.org/10.22067/jsw.v33i1.75059

چکیده
  نانوذرات آهن صفر ظرفیتی طی سال­های اخیر به دلیل دارا بودن خواص منحصر و قابلیت بالا در حذف آلاینده­های مختلف مانند یون کروم شش ظرفیتی از محیط­های شنی و آب مورد استفاده قرار گرفته­اند. در این مطالعه از روش احیای شیمیایی سولفات آهن توسط بوروهیدرید­سدیم برای سنتز نانوذرات آهن صفر ظرفیتی استفاده گردید. خصوصیات نانوذرات آهن صفر ظرفیتی ...  بیشتر

اثر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده بر حذف نیترات از خاک شنی

فاطمه نورعلی وند؛ احمد فرخیان فیروزی؛ علیرضا کیاست؛ مصطفی چرم؛ علی اکبر بابایی

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 1018-1032

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.36291

چکیده
  افزایش غلظت یون نیترات در محلول خاک و سپس آبشویی آن سبب افزایش غلظت نیترات در سفره های آب زیرزمینی می شود. هدف اصلی پژوهش بررسی کاربرد نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده با کربوکسی متیل سلولز برای حذف نیترات از خاک شنی بود. نانوذرات در محیط آزمایشگاه ساخته شد و مشخصات آنها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش پرتو ایکس ...  بیشتر