دوماه نامه
تعیین ضریب فرسایش‌پذیری بین‌شیاری خاک بر اساس سیستم‌های فازی و فازی- ژنتیک در استان آذربایجان‎شرقی

حبیب پالیزوان زند؛ عباس احمدی

دوره 30، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1395، ، صفحه 769-781

https://doi.org/10.22067/jsw.v30i3.38028

چکیده
  در این تحقیق، جهت برآورد ضریب فرسایش‌پذیری بین‌شیاری خاک از روی خصوصیات سهل الوصول از علم منطق فازی و فازی-ژنتیک استفاده شد. بدین ترتیب ابتدا 36 سری خاک با تفرق خصوصیات بالا انتخاب و برخی از خصوصیات آن‌ها از قبیل بافت، ماده آلی، کربنات کلسیم معادل، گچ و ESP، SAR، CEC، EC و pH با روش‌های متداول آزمایشگاهی در سال1387 تعیین گردید. همچنین بعد فراکتالی ...  بیشتر