دوماه نامه
ارزیابی شبیه‌سازی دما و بارشِ مدل‌های اقلیمی CMIP5 در مطالعات منطقه‌ای تغییر اقلیم (مطالعه موردی: مناطق عمده تولید گندم دیم در ایران)

مجتبی شکوهی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ محمد بنایان اول

دوره 32، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 1013-1014

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i5.69064

چکیده
  ارائه راهکارهای مناسب سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم در هر منطقه ملزم به پیش‌بینی‌های صحیح تغییرات اقلیمی در آن منطقه است. که خود این پیش‌بینی‌ها به شدت متکی به خروجی مدل‌های GCM است. اما وجود تعداد زیادی از این مدل‌ها و خروجی‌های متفاوت آنها در هر منطقه، باعث سردرگمی محققان در انتخاب آنها می‌شود. در این راستا عملکرد 21 مدل به‌روز ...  بیشتر