کلیدواژه‌ها = بستر زبر
خصوصیات پرش هیدرولیکی با پله معکوس تحت زبری‎های مصنوعی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 1236-1246

10.22067/jsw.v1391i0.17066

محمد جواد نصر اصفهانی؛ محمود شفاعی بجستان


پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری های نیم استوانه ای شکل

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1391

10.22067/jsw.v0i0.14947

پرستو پارسامهر؛ علی حسین زاده دلیر؛ داوود فرسادی زاده؛ اکرم عباسپور


تأثیر بستر زبر ذوزنقه ای قائم بر خصوصیات پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13632

زینب راور؛ جواد فرهودی؛ عاطفه نژندعلی