کلیدواژه‌ها = افت انرژی
پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری های نیم استوانه ای شکل

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1391

10.22067/jsw.v0i0.14947

پرستو پارسامهر؛ علی حسین زاده دلیر؛ داوود فرسادی زاده؛ اکرم عباسپور


اثرفاصله زبری های مثلثی بستر بر ویژگی های پرش هیدرولیکی

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1391

10.22067/jsw.v0i0.14151

عاطفه نژندعلی؛ کاظم اسماعیلی؛ جواد فرهودی


تأثیر بستر زبر ذوزنقه ای قائم بر خصوصیات پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13632

زینب راور؛ جواد فرهودی؛ عاطفه نژندعلی