تأثیر هوادهی، خاک و ملاس چغندر قند بر رشد و نموکرم خاکی Eisenia fetida) (در بستر کود گاوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
بعضی از گونه های کرم‌های خاکی توانایی فوق العاده‌ای برای تجزیه ضایعات آلی و تبدیل آن‌ها به ورمی کمپوست دارند. بهینه سازی شرایط رشد و تولید مثل کرم‌های خاکی به منظور دستیابی به راندمان بالا در تولید ورمی کمپوست از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق تأثیر هوادهی، خاک و ملاس چغندر قند روی تعداد کرم‌های بالغ و نوزاد، تعداد کپسول‌ها و بیومس کرم‌های خاکی در یک طرح کاملا تصادفی با هشت تیمار مطالعه شد. ملاس چغندر قند بیشترین تأثیر را روی تعداد کرم‌های بالغ و نوزاد، تعدا کپسول و بیومس داشت. هوادهی تأثیر معنی داری روی تعداد کرم‌های نوزاد،کپسول‌ها و بیومس کرم‌های خاکی داشت ولی روی کرم‌های بالغ تأثیر منفی نشان داد. تیمارهای دارای خاک تأثیر معنی داری روی تعداد کرم‌های بالغ و نوزاد نداشتند ولی تعداد کپسول و بیومس کرم‌ها را به طور معنی داری افزایش دادند. بیشترین بیومس کرم‌های خاکی در هفته های هفتم و هشتم از زمان شروع آزمایش به‌دست آمد و بعد از آن کاهش یافت. نرخ رشد کرم‌ها نیز در تیمارهای دارای ملاس چغندر قند چندین برابر بیشتر از شاهد بود.

واژه های کلیدی: ورمی کمپوست، بیومس کرم‌های خاکی، کپسول، نرخ رشدکرم خاکی

عنوان مقاله [English]

Influence of aeration, soil and sugar beet molasses on growth and reproduction of earthworm Eisenia fetida in cow manure

نویسندگان [English]

  • .A M
  • .A L
  • GH .H
چکیده [English]

Abstract
Some species of earthworms have great ability to breakdown the organic wastes and transform them to vermicompost. It is very important to optimize the growth conditions and earthworms reproduction to achieve high efficiency in vermicompost production. In this study the effect of aeration, soil and sugar beet molasses on the number of adult and juvenile worms, cocoons and earthworm biomass were studied in a completely randomized design with 8 treatments. Sugar beet molass had the highest influence on the number of adult and juvenile earthworms, cocoon and biomass. Aeration had a significant effect on the number of juvenile worms, cocoons, and earthworm biomass, although it had negative effect on adult worms. Treatments with soil increased the number of cocoons and biomass significantly, however, had no significant effect on the number of adult and juvenile earthworms. The highest amount of earthworm biomass was obtained during the seventh and eighth weeks of experiment and decreased afterwards. The earthworm growth rate in treatments with sugar beet molass was much higher than control.

Key words: Earthworm, biomass, growth rate, sugar beet, molass, vermicompost