بررسی تغییرات شوری و کاربری اراضی منطقه رودشت در دشت اصفهان با استفاده از اطلاعات ماهواره‌های لندست TM و MSS

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
اگر بتوان به کمک اطلاعات سنجش از دور که در دوره‌های زمانی کوتاه مدت برداشت می‌شوند عملکرد سازه‌های آبیاری و زهکشی را پایش2 کرد امکان اصلاح و رفع عیوب سیستم‌ها فراهم می‌گردد. یک نمونه مطالعاتی وضعیت منطقه رودشت در دشت اصفهان در قسمت پایینی حوضه آبخیز زاینده‌رود می‌باشد که نمونه‌ای از وضعیت بسیاری از دشت‌های کشور است. مسئله مبتلابه این دشت گسترش شوری و آبگرفتگی3 اراضی است که به نظر میرسد با دو برابر شدن سهمیه آب آبیاری در پی احداث سد زاینده‌رود شروع شده است. برای بررسی گستره شوری و آبگرفتگی اطلاعات ماهواره‌ایLandsat TM و Landsat MSS مربوط به سال‌های 1976 و 1990 مورد استفاده قرار گرفتند، پس از اصلاحات طی کار میدانی، بررسی گزارش‌ها و نقشه‌های تهیه شده از منطقه اطلاعات ماهواره‌ای طبقه‌بندی شدند. تجزیه و تحلیل زمانی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که طی 14 سال با دو برابر شدن آب اختصاص یافته زاینده‌رود به آن دشت، اراضی با خطر شوری شدید و اراضی بدون مسئله شوری به ترتیب 5 و 16 درصد کاهش یافتند درحالی‌که 20 درصد به اراضی با شوری متوسط افزوده گردیده است. در طی این مدت اراضی با محدودیت زهکشی دو برابر شده‌اند. تصاویر 1990 نشان می‌دهند که اراضی آبگرفته جدید تحت تأثیر کانال‌های آبیاری و زهکشی بوجود آمده‌اند.

واژه‌های کلیدی: Landsat MSS ، Landsat TM، شوری، غرقاب

عنوان مقاله [English]

Studying salinity and land use changes for Roodasht region in Isfahan Plain using Landsat TM and MSS satellite data

نویسندگان [English]

  • .M .N
  • .A K
چکیده [English]

Abstract
In case the performance of irrigation and drainage systems could be monitored by using satellite data, which are taken in short intervals, the problems concerning these systems could be corrected. Roodasht region which is located in the lower part of the Zayanderood River Basin was considered as a pilot plain. The basin is struggling with salinity and waterlogging which started by construction of the Zayanderood Dam and consequently, doubling the share of irrigation water of the area. For this purpose the satellite images of Landsat MSS and TM of 1976 through 1990 were used. Modifications was performed after field works, reviewing the available reports and maps from the area, and then, the satellite data were classified. Temporal analysis of the satellite images showed that by doubling the irrigation water share during 14 years, soils with severe and no salinity risk were decreased by 5 and 16%, respectively, while 20% was added to the land with moderately salinity risk. During this time the area of waterlogged lands has been doubled. The images of 1990 showed that new waterlogged lands were developed in the vicinity of the drainage and irrigation canals.

Key words: Satellite images, Landsat MSS and TM, Temporal analysis, salinity, Waterlogging