برنامه کامپیوتری برای محاسبه پارامترهای توابع هندسی جویچه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
آبیاری جویچه‌ای یکی از روش‌های قدیمی آبیاری است که در آن از سطح خاک برای انتقال و نفوذ آب استفاده می‌شود. اطلاعات سطح مقطع هندسی جویچه برای طراحی، ارزیابی و شبیه‌سازی آبیاری جویچه‌ای ضروری است. با استفاده از اطلاعات مقطع هندسی جویچه می‌توان نفوذ آب به جویچه و در نتیجه بازده آبیاری را با دقت بیشتری تخمین زد و تخمین دقیق‌تری از پدیدة فرسایش و رسوب‌گذاری جویچه به عمل آورد. هندسه جویچه به وسیله یک سری معادلات توانی بیان می‌شود و ضرایب این معادلات به عنوان ورودی مدل‌های آبیاری سطحی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله یک برنامه کامپیوتری با کد برنامه‌نویسی Matlab7 برای محاسبه مقطع هندسی جویچه نوشته شد که هندسه جویچه را به صورت توابع توانی و چند جمله‌ای درجه دو بیان می‌کند. برای ارزیابی نتایج مدل از داده‌های دستگاه مقطع‌سنج جویچه دو مزرعه آبیاری جویچه‌ای استفاده شد. ضرایب معادلات توانی مقطع هندسی جویچه با روش معمول دو نقطه‌ای الیوت و واکر محاسبه و با نتایج برنامه مقایسه شد و نتایج نشان دهنده اختلاف میان این دو بود. نتایج نشان داد که مدل با دقت بالایی قادر به پیش‌بینی ارقام صحرایی است. بررسی ضریب تعیین برازش معادلات توانی و چند جمله‌ای درجه دو بر داده‌های مقطع جویچه نشان دادکه این معادلات برتری خاصی از لحاظ برازش بر داده‌ها بر یکدیگر ندارند.

واژه های کلیدی: مقطع هندسی جویچه، شبیه سازی، معادلات شکل جویچه

عنوان مقاله [English]

Computer model for computation of the parameters of furrow geometry functions

نویسندگان [English]

  • .F S
  • .B M
چکیده [English]

Abstract
Furrow irrigation is one of the oldest methods of irrigation in which soil surface is used to convey and infiltrate water. The furrow geometry data are used for design, evaluation and simulation of furrow irrigation. With furrow geometry data, the furrow infiltration, irrigation efficiency and furrow erosion and sedimentation can be estimated more precisely. Furrow geometry is expressed with some power functions and the coefficients of these functions are used as input for surface irrigation models. In this article, a computer program with Matlab version 7 was written to calculate the furrow cross section functions. The functions are power functions and second order polynomial. To evaluate the model, two cross section data of a furrow irrigation field were used. The model predictions were compared with the two-point method of Elliott and Walker and the results showed that the coefficients of furrow cross section equations obtained by the Elliott and Walker are different with the model output. The results showed that the model is capable to predict the field cross-sectional data with high accuracy. The comparison of coefficient of determinations of the fitted power function and second order polynomial function to the field data showed that both functions can predict the field data closely.

Key words: Furrow cross section, Simulation, Geometry functions, Surface irrigation