تأثیر پساب تصفیه شده بر جذب برخی عناصر توسط چمن در بافت‌های مختلف خاک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
منابع آب شیرین برای آبیاری در ایران به صورت تدریجی رو به کاهش است. در نتیجه استفاده از پساب فاضلاب و دیگر آب های نامتعارف برای فضای سبز در مناطق خشک و نیمه خشک رو به افزایش است. آبیاری با پساب خصوصیات خاک را تغییر می‌دهد. بنابراین یک مطالعه موردی برای ارزیابی اثر آبیاری با پساب روی میزان جذب عناصر مغذی و فلزات سنگین یک پوشش چمنی (رقم Dalzj1 از گونه زوشیاگراس) انجام شد. در این تحقیق اثر تیمارهای مختلف آبیاری با پساب ثانویه تصفیه‌خانه شاهین شهر، با درصدهای مختلف آب و پساب (100درصد آب، 50درصد آب و 50درصد پساب، و 100درصد پساب) در سه بافت خاک (لوم شنی، لوم و لوم رسی) بررسی شد. آزمایش در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از پساب برای آبیاری چمن باعث افزایش جذب گیاهی N و Cd می‌شود. بیشترین مقدار K، Ni، Co و Pb از خاک‌های آبیاری شده با 50درصد پساب جذب چمن شد. غلظت P، Fe و Zn تحت تأثیر درصد پساب در آب آبیاری قرار نگرفت. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که بین تیمارهای خاک از لحاظ جذب گیاهی N، P، K، Cd، Co، Ni، Fe و Zn اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. مقایسه میانگین‌ها، اختلاف معنی‌داری را در محتوای Pbچمن کشت شده در تیمارهای مختلف خاک نشان داد. اثرات متقابل بافت خاک و درصد پساب نشان داد که در کل، تغییر جذب با افزایش درصد پساب در آب آبیاری خطی نبود و بافت خاک تأثیری در جذب عناصر توسط این رقم زوشیاگراس نداشت.

واژه‌های کلیدی: پساب، جذب گیاهی، بافت خاک، زوشیاگراس

عنوان مقاله [English]

Effect of treated wastewater on uptake of some elements by Turf grass in different soil textures

نویسندگان [English]

  • .F S
  • .F M
  • .KH R
  • .B M
چکیده [English]

Abstract
There is a gradual decline in the availability of fresh water to be used for irrigation in Iran. As a consequence, the use of treated wastewater and other unconventional sources of water for landscape irrigation are on the rise in arid and semi arid areas. Irrigation with wastewater changes the soil properties. Hence, a case study was performed to assess the effects of treated wastewater irrigation on nutrient and heavy metal absorption of a turf cover (DALZJ1 variety). In this research, the advanced treated wastewater (TW) of Shahinshahr Wastewater Treatment Plant was used and the effects of different percentages of water and TW (100% water, 50% water and 50% TW, and 100% TW) on three soil textures (sandy loam, loam and clay loam) for a period of 10 months was studied. Statistical design was based on a completely randomized design with factorial arrangement, with three replications. The results indicated that using TW for irrigating turf grass increased plant uptake of N and Cd. The maximum amount of K, Ni, Co and Pb was absorbed by turf grass from soils irrigated with 50% TW. Also, the absorption of P, Fe and Zn was not affected by TW in the irrigation water. Analysis of variance showed that there was no significant difference between soil textures on plant uptake of N, P, K, Cd, Co, Ni, Fe and Zn. The comparison of means showed that there was significant difference in grass Pb content among soil textures. The interaction effects of soil texture and percent TW showed that variation of uptake with increasing TW percentage in irrigation water was not linear and soil texture had no effect on the uptake of elements by this Zoysia variety.

Key words: Wastewater, Plant uptake, soil texture, Turf grass, Zoysia grass