بررسی تاثیر پلیمر سوپرجاذب استاکوسورب بر زمان پیشروی و پارامترهای نفود خاک در روش آبیاری جویچه ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
فراهم نمودن زمینه افزایش بهره وری آب کشاورزی، به عنوان منطقی ترین رویکرد مدیریتی منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک عنوان می گردد. استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب در کشاورزی دیم و فاریاب از جمله راهکارهای دستیابی به این مهم بوده که نه تنها شرایط بهبود عملکرد کیفی محصول را فراهم نموده، باعث افزایش قابل توجه کارایی مصرف آب نیز می گردد. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پلیمر سوپرجاذب استاکوسورب بر مقدار و روند تغییرات ضرایب معادله نفوذ کوستیاکوف و منحنی پیشروی جریان در آبیاری جویچه ای انجام گردید. آزمایش در شرایط بدون کشت و در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران واقع در شهرستان پاکدشت انجام شد. آزمایش در قالب آزمون فاکتوریل با طرح بلوک تصادفی با استفاده از چهار سطح ترکیبی پلیمر سوپرجاذب استاکوسورب با خاک به عنوان تیمار اصلی و برای دو میزان شدت جریان به عنوان تیمار فرعی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای مربوط به مقدار پلیمر افزوده شده به خاک عبارت بودند از0، 5، 7 و 9 گرم پلیمر در متر مربع در عمق 25 سانتی متر خاک و مقادیر شدت جریان معادل 5/0 و 70/0 لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شد. آزمایش در طول 4 آبیاری انجام شد. نتایج تجزیه واریانس تاثیر پلیمر سوپرجاذب بر مقدار نفوذ تجمعی و زمان پیشروی جویچه نشان داد که تکرارهای آزمایش اختلاف معنی داری ندارند و کلیه فاکتورها اعم از شدت جریان جویچه، تیمار مقدار پلیمر اضافه شده به خاک، اثر متقابل شدت جریان و تیمار مقدار پلیمر اضافه شده به خاک در سطح 1 درصد معنی دار هستند. در این رابطه با افزایش مقدار پلیمر ترکیبی به خاک، زمان پیشروی و نفوذ تجمعی افزایش یافت. مقدار نفوذ تجمعی در تیماری که دارای 9 گرم در متر مربع در عمق 25 سانتی متر خاک پلیمر، طول 90 متر و شدت جریان 50/0 لیتر بر ثانیه بود نسبت به تیمار شاهد آن حدود 67 درصد افزایش نشان داد. بدین ترتیب در آبیاری های پس از آبیاری اول که میزان نفوذ تجمعی به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد، کاربرد این پلیمر می تواند وضعیت نفوذپذیری خاک را به حد قابل قبولی بهبود بخشد. همچنین کاهش شدت جریان باعث افزایش نفوذ تجمعی جویچه ها می گردد.

واژه های کلیدی: ارزیابی عملکرد، آبیاری جویچه ای، پلیمرسوپرجاذب استاکوسورب، منحنی پیشروی، نفوذ

عنوان مقاله [English]

Study the effect of stockosorb super absorption polymer on the flow advance time and infiltration parameters in furrow irrigation

نویسنده [English]

  • A .M
چکیده [English]

Abstract
Efficient water use in agriculture is a priority in arid and semi-arid regions where water for irrigation is scarce. Super absorption polymers (SAP) could be considered as an approach to increase water productivity in rainfed and irrigated farming. The present study was carried out to evaluate the effect of stockosorb super absorption polymer on the Kostiakov-Lewis Equation parameters and the flow advance curve in the furrow irrigation method. The experiment was conducted based on a randomized block design with factorial arrangement having 3 replications. The main plots included four levels of SAP included 0 (control), 5, 7, and 9 g m-2 polymer into 25 cm of soil depth, and two levels of inflow rate included 0.5 and 0.7 l/s as sub main plots. The data were collected during four irrigation events. The results showed that applying SAP had a significant effect on the flow advance time and cumulative infiltration depth. Flow advance time and cumulative infiltration depth values were increased because of using SAP. Using SAP may have suitable effects on infiltration rate especially after the first irrigation event that reduces the cumulative infiltration substantially. Hence, the performance of surface irrigation methods and its water productivity can be improved. The results of statistical analysis also indicated that the effect of SAP and inflow rate levels on the improvement of infiltration was significant at 1% level. Using 9 g.m-2 SAP into 25 cm of soil with inflow rate of 0.5 l/s in plots having 90 m length increased the cumulative infiltration by 67% as compared to the control treatment. In addition, decreasing of inflow rate increased cumulative infiltration.

Key words: Flow advance time, Furrow irrigation, Cumulative infiltration, Performance assessment, Stockosorb, Super absorption polymer