ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش پوسته برنج (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 کارشناس آزاد کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

چکیده

چکیده
با ارزیابی عملکرد سیستم‌های زهکشی اجرا شده و بررسی نقاط قوت و ضعف آن‌ها، می‌توان نگاهی جامع‌تر برای طراحی و اجرای بهینه در طرح‌های آینده در اختیار برنامه‌ریزان و طراحان قرار داد. در همین راستا تحقیق حاضر در اراضی تحت زهکشی شرکت ران بهشهر به منظور ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش پوسته برنج انجام شده است. برای مطالعات صحرایی 11 عدد پیزومتر بین دو خط زهکش زیرزمینی S3PD14 و S3PD15 نصب گردید. درطی فصول بارندگی در سال‌های 1383 و 1385، پارامترهای عمق سطح ایستابی و شدت تخلیه زهکش‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داده است که عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی در کنترل سطح ایستابی و شدت تخلیه به دلیل گرفتگی پوشش اطراف لوله زهکش ضعیف بوده است زیرا در این تحقیق با این‌که عمق سطح ایستابی کمتر از حدکنترل سطح ایستابی مشاهده شد، اما شدت تخلیه کمتر از ضریب زهکشی طرح بود. همچنین زمانی‌که مقاومت جریان نزدیک شونده زیاد باشد نمی‌توان از معادله هوخهات جهت ارزیابی پارامترهای طراحی استفاده کرد، زیرا این معادله برای شرایط نرمال (بدون گرفتگی پوشش) صادق است.

واژه‌های کلیدی: ارزیابی، زهکش زیرزمینی، پوسته برنج، بهشهر، سطح ایستابی، شدت تخلیه

عنوان مقاله [English]

Evaluation of subsurface drainage performance with rice husk envelope (Case study: Ran drainage network, Behshahr)

نویسندگان [English]

  • H. Ebrahimian 1
  • A. Liaghat 1
  • M. Parsinejad 2
  • M. Akram 3
1 Irrigation and Reclamation Engineering, University of Tehran
2 Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Irrigation and drainage, IRNCID, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
By evaluating the performance of the current drainage systems and exploration of their strengths and weaknesses a comprehensive perspective can be given to designers and organizers for optimum design and implementation of drainage systems for future plans. This study was conducted to evaluate the performance of subsurface drainage systems using rice husk as envelope in Behshahr, a coastal region in the northern part of Iran. For this purpose, eleven piezometers were installed between two subsurface drains designated as S3PD14 and S3PD15. Subsurface drainage system was monitored during rainfall seasons in 1383 and 1385. Parameters such as daily water table fluctuations and drain discharge rate were recorded. The overall conclusion was that subsurface drainage system performance was not satisfactory due to poor control of water table depth and low water discharge, which was mainly because of the drain envelope clogging. Therefore, the Hooghoudt’s equation should not be used for evaluation of design parameters, due to the fact that this equation is only valid for normal conditions (envelope without clogging).

Key words: Subsurface drainage, Rice husk envelope, Water table, Discharge rate, Behshahr, Iran

CAPTCHA Image