تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی برخی از ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی خاک در مقیاس حوزه آبخیز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

چکیده
تفسیر تغییرات مکانی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی در مقیاس حوزه آبخیز یکی از فاکتور های اساسی در مدل سازی خصوصیات هیدرولوژیکی، طراحی ها و تصمیم گیری ها است. این تحقیق با هدف تجزیه و تحلیل توزیع مکانی توزیع اندازه ذرات خاک (مقادیر شن، سیلت و رس)، چگالی ظاهری ( )، سرعت نفوذ (IR) و هدایت هیدرولیکی اشباع (Ks) در حوزه آبخیز مرغملک (زیر حوزه زاینده رود) انجام گرفت. در این تحقیق 111 نمونه خاک بر روی شبکه شبه منظم با فواصل 1 کیلومتری از خاک سطحی از عمق 30-0 سانتی متر حوزه برای تعیین توزیع اندازه ای ذرات تهیه گردید. سرعت نفوذ با استفاده از استوانه مضاعف در محل نمونه برداری انجام شد. نمونه های دست نخورده برای تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع به روش بار افتان و چگالی ظاهری تهیه و به آزمایشگاه منتقل گردید. نتایج نشان داد حداکثر ضریب تغییرات برای سرعت نفوذ (72درصد) و هدایت هیدرولیکی اشباع (67درصد) است و حداقل ضریب تغییرات (8درصد) برای چگالی ظاهری به‌دست آمد. آنالیز آماری داده ها نشان داد بین مقادیر IR در دو شکل اراضی مختلف (فلات و دشت های آبرفتی) تفاوت آماری معنی داری (05/0p

عنوان مقاله [English]

Analysis of spatial variability of specific physical and hydraulic properties of soil on a catchment scale

نویسندگان [English]

  • H.R. Motaghian
  • A. Karimi
  • J. Mohammadi
Shahrekord university
چکیده [English]

Abstract
Analysis and interpreting spatial variability of soil hydraulic and physical properties on a catchment scale is important in hydrological modeling and decision making. This study was conducted to analyze and interpret spatial distribution of selected soil hydraulic and physical properties including clay, silt, and sand content, bulk density (BD), infiltration rate (IR) and saturated hydraulic conductivity (Ks) in Marghmalek watershed. In this research, 111 soil samples were collected in a regular spaced grid pattern of 1 km from 0-30 cm depth in order to determine the soil size distribution. In addition, at each sampling site undisturbed soil samples were obtained from the topsoil using cylinder method to determine soil bulk density and consequently the saturated hydraulic conductivity. Saturated hydraulic conductivity was determined using the falling head method. Infiltration tests were conducted on all 111 sample sites using double-ring infiltrometers. Maximum coefficient of variation (CV) was found for IR (72%) and Ks (67%). In contrast, the minimum CV value of 8% was found for BD. Statistical analysis illustrated that there was a significant difference (P

CAPTCHA Image