معرفی روش مناسب پر کردن ستونهای دست خورده خاک و ارزیابی آن جهت حصول محیط متخلخل همگن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
فرض اولیه بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی، گلخانه‌ای و لایسیمتری یکنواخت بودن خاک در عمق و عرض و نیز بین تکرارهای مختلف می‌باشد. علیرغم اهمیت بسیار زیاد این پیش فرضها تعداد بسیار کمی، به خصوص از گزارش‌های داخلی به جزییات روش پر کردن مجدد ستون‌های خاک دست خورده پرداخته اند. گذشته از این در مورد معیار ارزیابی یا روشی معرفی نشده است و یا روشهای معرفی شده به دلیل اتکا به نمونه برداری نوعا خود مخرب و بر هم زننده یکنواختی اولیه ستون خاک می‌باشند. در این مقاله علاوه بر شرح جزییات روش پر کردن 36 لایسیمتر استوانه‌ای شکل به قطر 5/39 سانتی متر در ارتفاع 150 سانتی متر، سه معیار جهت ارزیابی صحت پرکردن و یکنواختی ستون‌های خاک حاصله معرفی شده است.این معیارها عبارتند از افت سطح خاک، تغییر در نقطه ظرفیت زراعی و شیب منحنی های رخنه. با توجه به هر سه معیار معرفی شده مشخص می‌شود روش مورد استفاده در این تحقیق باعث یکنواختی ستون‌های خاک در عرض و عمق و نیز تقریبا بین هر36 تکرار آن شده است.

واژه‌های کلیدی: پر کردن، لایسیمتر، منحنی رخنه، یکنواختی

عنوان مقاله [English]

Introducing an appropriate packing method in disturbed soil columns and its verification to achieve a homogeneous porous media

نویسندگان [English]

  • Y .H
  • M .GH
چکیده [English]

Abstract
The initial assumption of many laboratory, greenhouse and lysimetric experiments is the longtitudal and latitudal homogeneity of repacked soil columns as well as homogeneity between different replications. Despite the great importance of these assumptions, a few reports, especially among domestic studies, have discussed the details of packing procedure. On the other hand, in most cases no criterion is introduced as verification standards, while the methods introduced are dependent on soil sampling which itself is destructive. This paper has discussed the details of packing procedure used for filling 36 cylindrical lysimeters having 39.5 cm internal diameter and 150 cm height. In addition, 3 nondestructive criteria have been introduced to verify the packing procedure and homogeneity in repacked soil columns. These criteria include the soil surface depression, variation in field capacity (FC) point, and the slope of breakthrough curves (BTCs). Based on all introduced criteria, the introduced packing procedure produced longtitudal and latitudal homogeneity in repacked soil columns and similarity between 36 replications.

Key words: Soil packing, lysimeter, Breakthrough curve (BTC), Homogeneity