تأثیر تلقیح آکتینومیست‌ها و بیوماس آنها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی تکمه‌ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید یک تجزیه کننده ثانویه می‌باشد و بایستی فعالیت میکروارگانیسم‌های دیگر، مواد اولیه خام را برای رشد آن تجزیه نمایند. آکتینومیست‌ها به دلیل توانایی‌شان در تجزیة مولکول‌های پیچیده مخصوصاَ سلولز، لیگنوسلولز و لیگنین، در تهیة کمپوست مورد استفاده قارچ خوراکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. بیوماس میکروبی آکتینومیست‌ها حاوی میزان بالایی نیتروژن و مواد معدنی برای رشد قارچ خوراکی می‌باشد. از آکتینومیست‌های متعلق به جنس‌های Streptomyces ،Saccharomonospora، Thermomonospora، Nocardioides، Saccharopolyspora، Microbispora، Glycomyces به منظور تلقیح کمپوست استریل شده و همچنین تهیه بیوماس باکتریایی و تهیه بستر کشت برای بررسی رشد میسلیوم قارچ خوراکی تکمه‌ای استفاده شد. اندازه‌گیری رشد میسلیوم قارچ بر روی کمپوست تلقیح شده با آکتینومیست‌های مذکور نشان داد که این تلقیح می‌تواند موثر بوده و باعث افزایش رشد میسلیوم قارچ خوراکی نسبت به محیط شاهد گردد. آکتینومیست‌‌های جنس استرپتومایسس نسبت به جنس‌های دیگر آکتینومیست‌‌ها از رشد میسلیوم قارچ حمایت نمودند.

واژه‌های کلیدی: آکتینومیست، بیوماس میکروبی، کمپوست، قارچ خوراکی تکمه‌ای، Agaricus bisporus

عنوان مقاله [English]

Investigation of the effects of actinomycetes inoculation and their biomass in compost on the growth of edible mushroom mycelia

نویسندگان [English]

  • A. Pakdin
  • M. Farsi
  • H. Marashi
Agricultural Biotechnology Department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Edible white button mushroom is a secondary decomposer and the activity of other micro-organisms is necessary to decompose the raw compounds for its growth. Actinomycetes bacteria due to their ability to decompose the compound molecules such as cellulose, lingo-cellulose and lignin, play an important role in the composting process for the mushroom. Bacterial biomass of actinomycetes contains a high rate of nitrogen and minerals, necessary for growth of the mushroom. To investigate the effects of actinomycetes on growth of mushroom mycelia, isolates of the genus of Streptomyces ،Saccharomonospora, Thermomonospora, Nocardioides, Saccharopolyspora, Microbispora, Glycomyces were used for inoculating of sterile compost and preparing bacterial biomass. The result showed that inoculating of compost with actinomycetes could have a significant effect on the growth of mushroom mycelia, compared to the control. Isolates belonging to the genus Streptomyces supported a higher growth of the mushroom mycelia.

Key words: Actinomycetes, Bacterial biomass, Compost, Edible button mushroom, Agaricus bisporus

CAPTCHA Image