اثر کلرید پتاسیم بر جذب کادمیوم توسط کلزا و آفتابگردان در یک خاک آلوده

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
استفاده از گیاهان برای پالایش خاک‌های آلوده به فلزات سنگین راهکاری اقتصادی، ارزان و موثر می باشد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر کلرید پتاسیم بر جذب کادمیوم و ارتقای گیاه پالایی آن توسط کلزا (Brassica napus L.) و آفتابگردان (Helianthus Annuus L.)، در یک خاک آلوده به کادمیوم (Cadmium) منطقه انگوران استان زنجان اجرا شد. در طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار، چهار سطح پتاسیم (صفر(شاهد)، 50، 100 و 200 میلی گرم K2O در کیلوگرم خاک به صورت KCl) به کار رفت و رقم هیبرید آذر گل آفتابگردان و دو صفر کلزای بهاره به طور جداگانه کشت گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهای KCl اثرات معنی داری (P

عنوان مقاله [English]

The Effect of Potassium Chloride on Cadmium Uptake by Canola and Sunflower in a Polluted Soil

نویسندگان [English]

  • F. Khosravui
  • Gh.R. Savaghebi
  • H. Farahbakhsh
College of Agriculture and Natural Resources , Tehran, University
چکیده [English]

Abstract
The use of plants for remediation of heavy metals contaminated soils is an economical, cheap and effective strategy. This research was conducted in order to study the effect of potassium chloride on cadmium uptake and enhancement of it's phytoremediation by canola (Brassica napus L.) and sunflower (Helianthus annuus L.) in a cadmium polluted soil from Angoran in Zanjan province. In a randomized complete block design (RCBD), with three replications, four levels of potassium (0(control), 50,100 and 200 mg K2O per kilogram of soil as KCl) was performed and Azargoal hybrid variety of sunflower and Double Zero variety of spring canola separately were planted in pot. The ANOVA results showed that application of KCl treatments have significantly effects (P

CAPTCHA Image