مطالعه جمعیت و شاخص های رشد کرم خاکی Lumbricus terrestris L. در یک خاک شور شده با نمک کلرید سدیم و اهمیت مواد اصلاحی آلی در تعدیل اثر شوری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

چکیده
شوری خاک در مناطق وسیعی از دنیا، به خصوص در نواحی خشک و نیمه خشک، یک عامل محدود کننده رشد گیاه و سایر موجودات زنده به شمار می آید. به دلیل همبستگی بین فراوانی کرم های خاکی و حاصلخیزی خاک، فراوانی و فعالیت کرم خاکی به عنوان یک شاخص کیفیت خاک در اکوسیستم های کشاورزی محسوب می گردد. هدف از اجرای این تحقیق مطالعه اثرات متقابل شوری خاک و مواد اصلاحی آلی بر رشد و جمعیت کرم خاکی آنسیک(Lumbricus terrestris L.) بود. در این تحقیق اثر سه سطح شوری با استفاده از نمک کلرید سدیم و سه نوع ماده اصلاحی آلی (بقایای یونجه، ذرت و کود گاوی) به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط یکنواخت و کنترل شده‌ی گلخانه‌ای به مدت 15 هفته مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش شوری خاک موجب کاهش معنی دار (001/0P≤) کلیه ی شاخص های رشد کرم خاکی شد. افزایش شوری از 49/0 دسی زیمنس بر متر (شاهد) به 8 دسی زیمنس بر متر موجب کاهش تعداد کرم‌های خاکی (32 درصد)، وزن تر کرم‌ها (54 درصد)، وزن خشک کرم‌ها (54 درصد)، طول کرم‌ها (25 درصد) و تعداد پیله‌ها (35 درصد) شد. نتایج حاکی است که شوری اثر مضر بر رشد و فعالیت کرم خاکی دارد. مواد اصلاحی آلی اثر شوری بر کرم خاکی را تا اندازه ای تعدیل و سبب افزایش تمام شاخص های رشد کرم خاکی شدند. خاک شور تیمار شده با بقایای یونجه کمترین کاهش جمعیت کرم خاکی را در مقایسه با خاک تیمارنشده نشان داد. به طور خلاصه، شوری موجب کاهش رشد و فعالیت کرم خاکی L. terrestris می گردد در حالی که افزودن مواد اصلاحی آلی باعث کاهش اثرات شوری بر رشد و جمعیت کرم خاکی می شود.

واژه های کلیدی: کرم خاکی، شوری، مواد اصلاحی آلی، شاخص رشد، محیط های شور، Lumbricus terrestris L

عنوان مقاله [English]

The Study of Populations and Growth Characteristics of Earthworms (Lumbricus terrestris L) in a Soil Salinized with NaCl and the

نویسندگان [English]

  • F. Nemati
  • F. Raiesi
  • A.R. Hosseinpur
Soil Science Deportment, Faculty of Agriculture, Shahrekord University
چکیده [English]

Abstract
Soil salinity in huge parts of the world, especially in arid and semi-arid regions, is a factor limiting growth of plant and other organisms. Earthworm can be considered as an indicator of soil quality in agroecosystems, because of a positive correlation between earthworm abundance and the productivity of cropped plants. The main objective of this study was to realize the interaction between soil salinity and organic amendments on the growth and populations of anecic earthworm (Lumbricus terrestris L.) under controlled greenhouse conditions. The experiment was a 4×4 factorial consisting of three levels of salinity (2, 4 and 8 dSm-1) obtained using NaCl (plus a control) and three organic amendments (alfalfa and corn residues, cow manure and control) arranged in a completely randomized design replicated three times. The experiment lasted 15 weeks. Results showed that increasing soil salinity caused a significant reduction (P ≤ 0.001) in all the earthworm's growth indices. The increase in salinity from 0.49 dS m-1 (control) to 8 dS m-1 reduced the number of earthworms (32%), fresh weight of worms (54%), dry weight of worms (54%), worms length (25%) and the number of cocoon (35%), suggesting the harmful effect of salinity on earthworms growth. The application of organic amendments has, to some extent, alleviated salinity effects on earthworms, and resulted in increases in earthworm growth rates at all salinity levels. Soils amended with alfalfa residues showed the highest alleviating outcomes. In summary, salinity reduced the growth and activity of earthworms L. terrestris and the added organic materials, however, lowered the detrimental effects of salinity on earthworms in the studied soil.

Keywords: Earthworm, Growth index, Organic amendments, Salinity, Saline environments, Lumbricus terrestris L

CAPTCHA Image