مقایسه مقادیر نفوذپذیری، روان آب و پستی و بلندی خرد درپلات های کوچک مستقر در دو تیمار مرتعی چرای آزاد و قرق کوتاه مدّت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس نور، مازندران

چکیده

چکیده
بررسی کمّی نقش مدیریّت بر مؤلّفه های مختلف خاک و آب در زیست بوم های مرتعی کم تر مورد توجّه محقّقین و مدیران قرار گرفته است. بدین منظور تحقیق فعلی با هدف مقایسه نقش مدیریّت در مراتع تحت چرای آزاد و قرق کوتاه مدّت از نظر نفوذپذیری، تولید روان آب و پستی و بلندی خرد در بخشی از مراتع ییلاقی کدیر واقع در جنوب شرقی شهرستان نوشهر انجام شد. به منظور برآورد میزان روان آب از پلات های با 5/0*5/0 متر و باران ساز با شدّت بارش 6/1 میلی متر در دقیقه استفاده شد. هم چنین میزان نفوذ از بررسی بیلان آبی ورودی، روان آب و آب جمع آوری شده از لبه-های فلوم طراحی شده، به دست آمد. برای تعیین پستی و بلندی خرد نیز از یک خط کش چوبی مدرّج به فواصل 10 سانتی متر و قابلیّت ثابت مانی روی لبه پلات استفاده شد. سپس مقایسه عمل کرد تیمارها در مقوله های مورد بررسی با استفاده از آزمون Tukey انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل مقادیر نفوذپذیری، روان آب و پستی و بلندی خرد از پلات های دو تیمار مؤید اختلاف معنی دار میانگین آن ها در سطح اعتماد بیش از 95 درصد بود. هم چنین نتایج نشان داد که مقادیر نفوذپذیری، تولید روان آب و پستی و بلندی خرد در تیمار چرای آزاد به ترتیب 97/0، 48/1 و 50/1 برابر مقادیر حاصل از تیمار قرق کوتاه مدّت بوده است.

واژه های کلیدی: پستی و بلندی خرد، چرای آزاد، روان آب، قرق کوتاه مدّت، مراتع ییلاقی کدیر

عنوان مقاله [English]

Comparing Infiltration and Runoff Values and Microrelief in Small Plots

نویسندگان [English]

  • K. Mohammadpour
  • H.R. Sadeghi
  • Gh.A. Dianati Tilaki
Tarbiat Modares University, Noor
چکیده [English]

Abstract
Quantitative investigation of effects of range management treatments on different soil and water components in rangeland ecosystems has been rarely taken into account. In the present research, the Kodir Summer Rangeland in the Southeast Nowshahr in Mazandaran Province was selected for studying effects of open grazing and exclosure managements on infiltration, runoff and microrelief. Experimental plots in dimension of 0.5×0.5 meters were applied in order to estimate runoff and subjected to rainfall intensity of 1.6 mm.min-1. The infiltration rate was calculated for each plot as the difference between the applied rainfall to and the runoff collected from each plot. The microrelief was also measured by using a wooden ruler graded in 10 cm steps and adjustable to the plot edges. The results were then compared on storm basis with the help of Tukey test. The results showed that there was a significant difference in infiltration, runoff and microrelief in two study treatments at the confidence level beyond 95%. The amount of total infiltration, runoff and microrelief in open grazing treatment were almost 0.97, 1.48 and 1.50 times to those recorded for short time exclosure treatment, respectively.

Keywords: Infiltration Rate, Kodir Summer Rangeland, Microrelief, Open Grazing, Runoff Generation, Short Time Exclosure

CAPTCHA Image