برآورد عملکرد گندم و ذرت علوفه ای در شرایط محدودیت توام آبیاری و شوری با استفاده از مدل آگروهیدرولوژیکی SWAP

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
در این تحقیق ارزیابی مدل SWAP در شبیه سازی عملکرد گندم و ذرت علوفه ای و انتقال آب و نمک در خاک در دو واحد زراعی واقع در شبکه آبیاری و زهکشی وشمگیر در استان گلستان انجام شد. داده های عملکرد محصول، شوری و رطوبت خاک در شرایط توام محدودیت آب و شوری در مراحل زمانی مختلف سال زراعی 86-1385 اندازه گیری گردید و نتایج بدست آمده با مقادیر شبیه سازی شده توسط مدل مقایسه گردید. مقایسه آماری براساس مقادیر مجذور مربعات خطا ( ton ha-149/0)، ضریب همبستگی (85/0) و کارایی مدل (84/0) برای برآورد عملکرد تولید وزن خشک کل محصول گندم و ذرت علوفه ای نشان دهنده تطابق خوب مقادیر برآوردی توسط مدل SWAP در مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده است. مقادیر مطلوب شاخص های آماری در برآورد رطوبت و شوری خاک توسط مدل SWAP نشان داد که لحاظ کردن شرایط مرزی پایین در مدل که در بیلان آب و نمک در خاک نقش بسیار مهمی دارد در برآورد مناسب مقادیر رطوبت و شوری خاک بسیار موثر بوده است.

واژه های کلیدی: عملکرد محصول، محدودیت آب و شوری، شوری خاک، مدل SWAP

عنوان مقاله [English]

Evaluation of SWAP Model in Simulating Yield of Wheat and Fodder Maize in Simultaneous Condition of Water and Salinity Limitations

نویسندگان [English]

  • H. Noory 1
  • A.M. Liaghat 2
  • M. Parsinejad 2
  • M. Vazifedoust 3
1 Department of Irrigation and Reclamation Engineering, Agriculture Faculty, University of Tehran
2 Department of Irrigation and Reclamation Engineering, Agriculture Faculty, University of Tehran
3 Department of Irrigation, Agriculture Faculty, University of Gillan
چکیده [English]

Abstract
In this study, evaluation of SWAP model in simulating crop yield, water and salt movement in soil were investigated in the wheat- fodder maize cultivated units. The research was conducted in the Voshmgir network, Golestan province. The crop yield, soil humidity and moisture data in different times of agriculture year of 2007-2008 were measured. The measured and simulated data were analyzed. The statistical comparison which was done base on the root mean square error (0.49 ton/ha), correlation coefficient (0.85) and modeling efficiency (0.84), for estimating the total crop dry matter of wheat and fodder maize showed that the estimated crop yield by SWAP agree well with observed values. Suitable values of statistical indexes obtained for estimating soil moisture and soil salinity by SWAP, indicated that considering suitable bottom boundary condition in SWAP which has important role on water and solute balance in soil, has affected on estimation of soil moisture and salinity considerably.

Keywords: Crop yield, Soil salinity, SWAP model, Water and salinity limitations

CAPTCHA Image