اثر سطوح مختلف آب بر کارایی مصرف آب رقم ذرت دانه ای زودرس 302 در روش آبیاری بارانی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد / موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

2 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج

3 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده

چکیده
ارقام جدید ذرت دانه ای در کشور با هدف کاهش دوره رشد، افزایش عملکرد و تحمل تنش های محیطی ارائه می شوند. با توجه به توسعه سیستم های آبیاری بارانی در کشور، به منظور بررسی کارایی مصرف آب رقم جدید ذرت دانه ای زودرس KSC 302 تحت سطوح مختلف آب به روش آبیاری بارانی، پژوهشی طی دو سال زراعی به صورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه کرج انجام گردید. سطوح آبیاری (a) شامل 75، 100 و 125 درصد نیاز آبی برآورد شده به روش پنمن مانتیث (با اعمال ضرایب گیاهی) در کرت های اصلی و سه تراکم کاشت (b) 80، 90 و 100 هزار بوته در هکتار در کرت های فرعی قرارگرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش عمق آب آبیاری عملکرد دانه ذرت به طور معنی داری افزایش یافت. به طوریکه با افزایش آب آبیاری به میزان 25 درصد نسبت به تیمار 100 درصد تامین نیاز آبی برآورد شده به روش پنمن مانتیث، عملکرد گیاه به طور غیر خطی افزایش یافت. در عوض با کاربرد 75 درصد نیاز آبی، عملکرد دانه رقم مذکور به میزان 5/28 درصد نسبت به تیمار 100 درصد نیاز آبی کاهش یافت. حداکثر مقدار کارایی مصرف آب در سال های اول و دوم (به ترتیب 16/1 و 046/1 کیلوگرم بر متر مکعب) در تیمار 100 درصد نیاز آبی و در تراکم کاشت 100 هزار بوته در هکتار مشاهده گردید. بطور کلی بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، کاشت رقم ذرت زود رس 302 در منطقه کرج و تحت روش آبیاری بارانی در شرایطی قابل توصیه است که بتوان با برنامه ریزی صحیح آبیاری و بکارگیری 9000 متر مکعب آب در هکتار، کارایی مصرف آب را به 1/1 کیلوگرم بر متر مکعب رساند.

واژه‌های کلیدی: رقم KSC 302 ذرت دانه ای، آبیاری بارانی، عملکرد و کارایی مصرف آب

عنوان مقاله [English]

The Effects of Deficit Irrigation on Water Use Efficiency of New Early Maize Variety (CN. KSC.302) Using Sprinkler System

نویسندگان [English]

  • M.M. Nakhjavanimoghaddam 1
  • H. Dehghanisanij 2
  • M. Akbari 2
  • H. Sadrghaen 3
1 Agricultural Engineering Research Institute, Karaj
2 Agricultural Engineering Research Institute, Karaj
3 Agricultural Engineering Research Institute, Karaj
چکیده [English]

Abstract
In order to evaluate the effects of different depths of irrigation by sprinkler irrigation system on water use efficiency (WUE) of new early maize cultivar KSC302, an experiments was carried out in Karj during 2006 and 2007. Experimental design was split plot based on randomized complete blocks with three replications. Main plots were three irrigation levels: 75%, 100% and 125% ETc (estimating by Penman Monteith model) and sub plots were three plants densities: 80000, 90000 and 100000 plants per hectare. The results showed that increasing in the levels of irrigation from 75% ETc to 125% ETc, has a significant effect on yield. Yield increase in 125% ETc treatment indicated that water requirement has not fully supplied in 100% Etc treatment, and the effect of deficit irrigation was intensified in 75% ETc treatment. Maximum maize WUE was (1.159 and 1.044 kg m-3) for 100% ETc treatment in the first and second years, respectively. Maize WUE of 1.1 kg m-3 was recommended as optimum level to be considered in cropping system for Karaj. Applied irrigation depth for optimum level of maize WUE was 900 mm.

Keywords: Single cross 302 maize, Sprinkler irrigation, Yield , Water use efficiency

CAPTCHA Image