بررسی تأثیر مدیریتی کیفیت متفاوت آب آبیاری، پساب تصفیه شده و کود N. P. K بر خصوصیات شیمیایی خاک در کشت کلم بروکلی در آبیاری میکرو

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

?

چکیده

پـژوهـش حاضر بـا هـدف بـررسی تأثیر دو کیفیت متفاوت آب آبیاری (پساب تصفیه شده فاضلاب و آب شهر) و کود N. P. K بـا روش آبیـاری قطـره ای نواری زیر سطحی بر خصوصیات شیمیایی خاک منطقه تحـت آزمـایش در سال 1389 در منطقه باجگاه فارس انجام شد. در این پژوهش، تأثیر پساب تصفیه شده فاضلاب شهری شیراز بـر روی خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت کلم بروکلی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق هدایت الکتریکی تا عمق 30 سانتی متری خاک در اثر آبیاری با پساب و کود آبـیاری در مقـایسه بـا آب معمولی، افـزایش معنی داری یافت. هـمچنین استفاده از پساب فاضلاب باعث افزایش pH لایه سطحی خاک شد، هر چند این افزایش با توجه به بافر بودن فاضلاب و محیط خاک و مقاومت آن در برابر تغییرات pH اندک بود. در ضمن، تیـمارهای مـشتمل بر پساب هـمگی بـاعث افزایش نسـبت جـذبی سدیم (SAR) در لایه سطحی خاک شدند، هـر چند ایـن تأثـیر در تیـمارهایی کـه از کـود و فـاضلاب بـهره بـرده اند به مراتب بیشتر بود. همچنین تغییرات بی کربنات، سولفات و میزان تجمع بُر، سدیم، آهن، روی، مس، پتاسیم و منیزیم تا عمق 30 سانتی متری خاک و نیـز میزان تجمع ازت، کلسیم و فسفر در تمامی‌عمق های مورد مطالعه خاک در اثر آبیاری با پساب و کود آبیاری در مقایسه بـا آب مـعمولی، افـزایش معنی داری یافت. همان گونه که انتظار می رفت، استفاده از پـساب فاضلاب باعث افزایش تجمع میزان فلزات سنگین نیکل، سرب و کادمیم در خاک منطقه تحت مطالعه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Irrigation Water Quality, Treated Wastewater and N. P. K Fertilizer Management in Broccoli Cultivation on Soil Chemical Properties

نویسندگان [English]

  • A. Atefi
  • ali asghar ghaemi
چکیده [English]

The aim of the present research is to study the effect of both different irrigation water quality (treated wastewater and urban water) and N. P. K fertilizer via Tape subsurface micro irrigation on the soil chemical properties in the test area was investigated in Fras Bajgah Region in 2010. In this study, the impact of treated Shiraz urban wastewater under micro irrigation in broccoli cultivation on the soil chemical properties was evaluated. According to the results of this research, Electrical Conductivity to a depth of 30 cm of soil was increased significantly due to irrigation with wastewater and irrigation fertilizer comparing to urban water. Also, using wastewater increased pH in surface layer of soil. Although, considering the buffer wastewater and soil environment and its resistance to ph variations, there was little increase. Moreover, the treatment containing the wastewater was led to increase Sodium Absorption Ratio (SAR) in the surface layer of soil. However, this effect was more in treatments which that have benefited the fertilizer and wastewater. Also, variations of Bicarbonate , Sulfate and accumulation B , sodium;Na, ferro;Fe, zinc;Zn, copper;Cu, potassium;K and magnesium;Mg, to a depth of 30 cm of soil and also the accumulation of nitrogen, calcium, phosphorus in the depth of soil in an area under studying was increased significantly due to irrigation with wastewater and irrigation fertilizer comparing to urban water. As expected, using the wastewater increases the concentration of heavy metals of nickel, lead and cadmium in under studying soil area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treated wastewater
  • Microirrigation
  • Broccoli
  • Fertilizer
  • Soil chemical properties
CAPTCHA Image