دوماه نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ساری

چکیده

تبخیر و تعرق یکی از عناصر مهم چرخه هیدرولوژی است که در طرح های کشاورزی مد نظر قرار می گیرد. یکی از روش های برآورد تبخیر – تعرق گیاه روش تراز انرژی (نسبت باون) است که بر پایه ی اندازه گیری شیب دما و رطوبت در دو ارتفاع مختلف گیاه می باشد. این پژوهش در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سه لایسیمتر به منظور برآورد تبخیر – تعرق گیاه گندم رقم گاسکوژن انجام شد و نتایج حاصل از آن با روش مستقیم مورد مقایسه قرار گرفت. داده های لازم برای اندازه گیری تبخیر و تعرق از روش تراز انرژی در تمام مراحل فنولوژی گیاهی در بازه-های زمانی یک ساعته با بهره گیری از دستگاه برآورد تراز انرژی (مدل 5200- DIK) برداشت شد و تبخیر – تعرق لایسیمتر ها بصورت روزانه محاسبه گردید. آهنگ تبخیر – تعرق روزانه با استفاده از روش توازن انرژی 4/2 میلی متر به دست آمد که همبستگی بسیار بالایی (98/0r=) با نتایج لایسیمتر که 44/2 میلی متر در روز محاسبه شد، داشت. دامنه افت و خیز نسبت باون در امتداد شبانه روز بین 5/1- تا 9/1 می باشد که مقادیر منفی پس از غروب خورشید که با کاهش گرمای محسوس در محیط همراه است اتفاق می افتد و در طول شب ادامه می یابد. با طلوع خورشید میزان آن به تدریج بیشتر می شود تا اینکه در ساعت 8 تا 9 به بیشینه مقدار خود می رسد، سپس روندی کاهشی را تا بعد از ظهر دنبال می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing Wheat Evapotranspiration Estimated by Bowen Ratio Energy Balance (BREB) Method with Result of Lysimeter

نویسندگان [English]

  • M. Ghaemi Baygi
  • mahmood raeini
  • M. Mousavi Baygi

چکیده [English]

Evapotranspiration is one of the important elements of the hydrologic cycle in agricultural projects. Energy balance (the bowen ratio) is a method for estimating evapotranspiration of plant which is based on measurements of temperature and humidity gradients in two different heights of a plant. An experiment was conducted in agriculture faculty of Ferdowsi university of Mashhad by using three Lysimeter to estimate evapotranspiration of Gascogne wheat and the resulting were compared with direct method. Required data for measuring the amount of evapotranspiration using energy balance method was obtained throughout plant phenology with one hour intervals using energy balance (model 5200 – DIK) estimation device of evapotranspiration was daily calculated. The rate of daily evapotranspiration that obtained by using energy balance method amounted to 2.4 mm which is in a high correlation (0.98) with the Laysimeter result that was 2.4 mm. The range of Bowen ratio changes was between -1.5 to 1.9 during the day which the negative values occurs after sunset that is the sensible heat flux begins to decrease. The value of Boven ratio gradually increase so that it's maximum value between 8 AM to 9 AM, and then followed a decreasing trend until the afternoon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bowen ratio
  • Energy balance
  • Evapotranspiration
  • Lysimeter
  • wheat
CAPTCHA Image