اثر بازدارنده نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر جذب نیتروژن، اجزای عملکرد و عملکرد گندم در شرایط گلخانه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

به منظور بررسی تاثیر بازدارنده نیترات‌سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر جذب نیتروژن، اجزای عملکرد، عملکرد و درصد پروتئین دانه گندم، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو عامل نوع کود نیتروژنه (در چهار سطح: 1- عدم مصرف نیتروژن (شاهد) 2- اوره 3- سولفات نیترات آمونیوم 4- سولفات نیترات آمونیوم با بازدارنده نیترات‌سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات) و نوع خاک (10 نوع) در سه تکرار در دانشگاه شهرکرد بر روی یک رقم گندم بهاره (رقم بهار) در سال 1389 انجام شد. نتایج نشان داد کاربرد بازدارنده نیترات‌سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات به همراه سولفات نیترات آمونیوم منجر به افزایش معنی دار (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Nitrification Inhibitor 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate on the Nitrogen Uptake, Yield Components and Yield of Wheat in Greenhouse Conditions

نویسنده [English]

  • Sh. Kiani
چکیده [English]

A pot experiment was conducted to elucidate the effects of nitrification inhibitor (NI) 3, 4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP) on the nitrogen uptake, yield components, yield and grain protein content of spring wheat (Triticum aestivum L.) cv. Bahar during 2011 at ShahreKord University. A factorial experiment in randomized complete block design was carried out with two factors of type of N fertilizer (1- control with no added N fertilizer, 2-urea 3- ammonium sulphate nitrate (ASN) and 4- ASN plus DMPP) and soil type (10 soils) with three replications. The results indicated that application of nitrification inhibitor DMPP with ASN led to significant increase (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yield components
  • Nitrification inhibitor
  • yield
  • Wheat (Triticum aestivum L.)
  • 3
  • 4-Dimethylpyrazole Phosphate
CAPTCHA Image