ارزیابی عملکرد زهکشی زیرزمینی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی شبکه زهکشی ران بهشهر)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی، از مدل شبیه سازی شرایط غیرماندگار زهکشی، SWAP، استفاده شد. این مدل با استفاده از داده‌های روزانه اندازه‌گیری شده به مدت 120 روز طی سال 1385، در شبکه زهکشی ران بهشهر که شامل عمق سطح ایستابی، دبی خروجی از زهکش، شوری عصاره اشباع خاک و شوری زه آب خروجی از زهکش بود، مورد واسنجی قرار گرفت. واسنجی مدل SWAP به روش مدل سازی معکوس و از طریق اتصال آن به مدل WinPEST انجام شد. به منظور واسنجی پارامترهای کمّی، دو تابع هدف به طور همزمان به منظور حداقل کردن اختلاف مقادیر شبیه سازی و اندازه‌گیری شده عمق سطح ایستابی و شدت زهکشی در نظر گرفته شد. همچنین برای واسنجی پارامترهای کیفی، تابع هدف کمینه کردن اختلاف بین مقادیر شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده شوری عصاره اشباع خاک تعریف شد. مقادیر شبیه‌سازی شده شدت تخلیه زهکش و سطح ایستابی تطابق خوبی با مقادیر اندازه گیری شده داشت. مقدار خطای مطلق برآورد سطح ایستابی و شدت زهکشی به ترتیب 7 و 4 درصد به دست آمد. زهکشی تجمعی اندازه گیری شده حدود 5/7 درصد (3/5 میلی متر) بیشتر از مقدار شبیه سازی شده بود. مدل SWAP همچنین توانست با دقت قابل قبولی شوری خاک و زه آب خروجی از زهکش را شبیه‌سازی نماید. نتایج این تحقیق نشان داد که با مدل‌سازی معکوس، عملکرد مدل SWAP به طور قابل توجهی بهبود یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Subsurface Drainage Performance by Using SWAP Model (Case Study Behshahr Ran Drainage System)

نویسندگان [English]

  • V. R. Verdinejad
  • H. Ebrahimiam
  • H. Ahmadi
چکیده [English]

A transient drainage simulation model, SWAP, was used to evaluate the performance of subsurface drainage system. SWAP model was calibrated by measured daily data including water table depth, drain discharge rate and soil and water drain salinity collected from Behshahr Ran drainage system for 120 days during 1385. Calibration of SWAP model was done by inverse modeling via linking with WinPEST model. In order to calibrate drainage quantity parameters, two objective functions were defined to minimize difference between measured and simulated values of the water table depth and drain discharge rate, simultaneously. To calibrate drainage quality parameters, another objective function was also defined to minimize difference between measured and simulated values of soil salinity. There were good agreements between measured and simulated values of drain discharge rate and water table depth. The absolute error of estimation was 7 and 4 % for water table depth and drain discharge rate, respectively. Measured cumulative drainage was 7.5 % (5.3 mm) greater than its simulated value. The SWAP model could also simulate soil and drainage water salinity with a reasonable accuracy. The results of this study indicated that the performance of the SWAP model could be considerably improved using inverse modeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water table
  • salinity
  • Inverse Modeling
  • Calibration
CAPTCHA Image