بررسی عوامل مؤثر بر ضریب مانینگ در رودخانه ها و ارائه ی رابطه ای جدید جهت تخمین آن (مطالعه ی موردی: رودخانه ی فریزی)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم ترین مباحث در مهندسی رودخانه، تخمین ضریب مقاومت جریان است. روش های مختلفی برای تخمین این ضریب، ارائه شده است که عمدتاً برای شرایط خاص هر رودخانه کاربرد دارند. در این مطالعه مجموعه‌ای از اطلاعات هیدرولیکی و هندسی رودخانه فریزی که در محدوده مورد مطالعه، رودخانه دارای بستر شنی می‌باشد گردآوری شد. در این مقطع، باید جریان یکنواخت، آشفته، بطور هیدرولیکی زبر، بدون موانع و گیاهان و نیز بدون فرم های بستر باشد تا بتوان اثرات این موارد را بر مقاومت جریان کم کرد و فرض کرد که مقاومت جریان عمدتاً ناشی از اندازه ذرات بستر می‌باشد. نتایج نشان داد، علاوه بر دانه بندی مصالح بستر، رفتار هیدرولیکی جریان نیز در محاسبه ضریب زبری مؤثر است. به همین منظور با انجام آنالیز ابعادی، مشخص شد، عدد فرود جریان می تواند به عنوان پارامتر بیانگر این رفتار در نظر گرفته شود، علاوه بر عدد فرود، شعاع هیدرولیکی و قطر متوسط ذرات بستر نیز در تخمین ضریب زبری مؤثرند. بررسی بیشتر در این مورد نشان داد، ضریب زبری جریان نسبت عکس با عدد فرود دارد. در نهایت رابطه ای ارائه شد که قادر است با دقتی مناسب (993/0=R2) ضریب زبری را تخمین بزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effective Parameters on Manning Coefficient in Rivers and Obtain the New Relation for Estimate it (Case Study: Ferizi River)

نویسندگان [English]

  • A.A. Abbasi
  • M. Malek Nejad Yazdi
چکیده [English]

In river engineering, determination of flow resistance is essential. Various empirical methods have been suggested for estimating bed roughness coefficient by researchers. However, these methods can only be applied to Special River. In this study, flow conditions and river geometry data were obtained from the Ferizi river. In this section flow must be uniform, turbulent, hydraulically roughness and without vegetations or obstacles and bed forms, until could ignore from effects of this cases and could assume that the flow resistance is only due size of particle sediment. The result showed in addition particle sediment the hydraulic behavior is effective on calculating for flow resistance coefficient. For this reason after the dimensional analysis the flow resistance coefficient (n) will be inversely proportional to the Froude number. Also the relation is obtained estimate the flow resistance coefficient (n) with more accuracy (R2=0.993).

کلیدواژه‌ها [English]

  • River Engineering
  • Dimensional analysis
  • Froude number
  • Ferizi river
CAPTCHA Image