اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اخیرًا استفاده از کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب در کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. این پسماندهای آلی منبع با ارزشی برای بهبود ماده آلی خاک بوده و با تاثیر بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک سبب افزایش محصول و حاصل خیزی آن می شوند. به منظور بررسی اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمایی خاک، آزمایشی با دو نوع کود آلی کمپوست پسماند شهری (MSWC) و لجن فاضلاب (SS) هر کدام در سه سطح (صفر، 15 و 30 تن در هکتار) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان داد اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب و اثر متقابل آنها تاثیر معنی دار بر خصوصیات شیمیایی خاک داشت. با افزایش سطوح کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب کربن آلی و قابلیت هدایت الکتریکی خاک افزایش یافت. بیشترین نیتروژن آلی خاک در تیمارهای حاوی کود پسماند زباله شهری مشاهده شد. سهم لجن فاضلاب در افزایش نیتروژن آلی خاک کمتر از کمپوست پسماند شهری بود. همچنین استفاده توام از پس ماندهای آلی (کمپوست و لجن فاضلاب) اسیدیته خاک را به طور معنی دار نسبت به شاهد کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Municipal Solid Waste Compost and Sewage Sludge on Chemical Properties Soil

نویسندگان [English]

  • F. Akbarnejad
  • A. Astaraei
  • A. Fotovat
  • M. Nasiri Mahalati
چکیده [English]

Recently Application of municipal solid waste compost and sewage sludge on the farm land had received considerable attention. These organic wastes provides a valuable source of organic matter and enhances crop yield and soil fertility by improving soil physical, chemical and biological properties. To evaluate the influences of municipal solid waste compost (MSWC) and sewage sludge (SS) on chemical properties of soil an experiment was conducted with Municipal solid waste compost at 0, 15, 30 ton/ha (C0, C15 and C30) and sewage sludge at 0, 15, 30 ton/ha (S0, S15 and S30) in a factorial experiment based on completely randomized design with three replications in greenhouse of Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. Results showed that municipal solid waste compost and sewage sludge and their interaction effects had significant effects on soil chemical properties. With increasing amounts of municipal solid waste compost and sewage sludge, organic carbon and electrical conductivity of soil increased. Portion of Sewage sludge compared to municipal solid waste compost in increasing of organic nitrogen is lower. The most amount of soil organic nitrogen was observed in municipal solid waste treatments. Also use of these wastes together decreased soil acidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrical conductivity
  • Organic wastes
  • Organic carbon
  • Organic nitrogen
CAPTCHA Image