ارزیابی کیفی تناسب اراضی منطقه شهرکرد برای ذرت علوفه ای به روش فائو و با استفاده از برنامه ALES

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

با توجه به استفاده بی رویه از اراضی و تخریب آن ها از یک طرف و نیاز روز افزون به افزایش عملکرد در واحد سطح از طرف دیگر، ضرورت بهره برداری بهینه از اراضی بیش از پیش احساس می شود. یکی از راه های رسیدن به این مقصود، ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای یک نبات خاص است. این تحقیق به منظور انجام این نوع ارزیابی برای ذرت علوفه ای در منطقه شهرکرد و بررسی کارآیی روش های ارزیابی تناسب اراضی انجام گرفت. در این راستا، با انطباق خصوصیات اراضی با نیازهای رویشی گیاه مورد نظر، از طریق روش های محدودیت ساده و پارامتریک و با استفاده از نرم افزار ALES، کلاس تناسب واحدهای اراضی برای ذرت علوفه ای تعیین گردید. برای ساختن مدل در نرم افزار ALES، روش محدودیت ساده بکار رفت و یک بانک اطلاعاتی دربرگیرنده واحدهای خاک، خصوصیات خاک و نیازهای رویشی ذرت علوفه ای در محیط نرم افزار ایجاد و سپس اطلاعات مربوط به خصوصیات اراضی با نیازهای رویشی ذرت علوفه ای انطباق داده شد. نتایج نشان داد که وقتی از نرم افزار ALES استفاده می-شود و زمانی که در روش پارامتریک، رابطه ریشه دوم بکار می رود، اغلب واحدهای اراضی برای کشت آبی ذرت علوفه ای، در زیر کلاس تناسب (S2C) قرار می گیرند. زمانی که رابطه استوری مورد استفاده قرار می گیرد، اغلب واحدهای اراضی به علت ضرب درجات تناسب و نه بخاطر محدودیت هر یک از مشخصات اراضی، دارای تناسب بحرانی (S3C) می شوند. بیشترین محدودیت را برای کشت آبی ذرت علوفه ای در منطقه مورد مطالعه، متوسط درجه حرارت حداقل سیکل رشد و نسبت تعداد ساعات آفتابی به طول روز در مرحله رشد رویشی و در بعضی واحدهای اراضی، pH خاک نیز عامل محدود کننده تولید بحساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Land Suitability Evaluation for Maize in Shahrekord Area Using FAO Method and ALES Program

نویسنده [English]

  • J. Givi
چکیده [English]

Optimal land utilization is important because of land degradation due to incorrect use and ever-increasing need for increasing yield per surface area unit. For this optimal use, crop specific land suitability evaluation is essential. The aim of this research was qualitative land suitability evaluation for maize production in Shahrekord area and validation of the applied land suitability evaluation methods. In this regards, land suitability class was determined by matching land characteristics with maize growth requirements, using parametric method and ALES program. For model making in ALES program, simple limitation method was used, a data base including soil units, land characteristics and maize growth requirements was established in the program and then land characteristics were matched with the maize growth requirements. The results showed that as the square root formula of parametric method and the ALES program are used, most of the land units are classified as S2c. As the storie formula of the parametric method is used, because of multiplication of the suitability ratings and not due to land characteristics limitations, most of the land units are classified as S3c. The most important limiting factors for irrigated maize production in the study area are average minimum temperature and mean ratio of sunshine hours to day length of the growing cycle. In some of the land units, soil pH is considered as limiting factor as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ALES program
  • FAO method
  • Maize
  • Qualitative land suitability evaluation