ارزیابی کاربرد مالچ پلاستیک بر عملکرد و میزان آب مصرفی در زراعت پنبه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

2 مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی

چکیده

به منظور کاهش تبخیر از سطح خاک و بهبود راندمان آبیاری و کاهش آب مصرفی در زراعت پنبه (Gossypium hirsutum L.) از مالچ پلاستیک بر روی ردیف های کشت استفاده شد. این مطالعه به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید که در آن عامل اصلی دور آبیاری دارای 3 سطح 6، 9 و 12 روز و عامل فرعی شامل 3 سطح 1- مالچ پلاستیک سیاه رنگ 2- مالچ پلاستیک سفید (غیر شفاف) و 3- تیمار شاهد (بدون استفاده از ورقه های پلاستیکی) بود. آزمایش طی دو سال در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر اجرا شد. رطوبت خاک قبل از هر آبیاری در هر تیمار اندازه گیری و کمبود رطوبت خاک تا ظرفیت زراعی به خاک داده شد. نتایج نشان داد که دور های مختلف آبیاری برعملکرد و کارایی مصرف آب اثر معنی داری ندارد. نوع پوشش توانست برهر سه عامل حجم آب مصرف شده، عملکرد و کارایی مصرف آب اثر معنی داری در سطح 1 و 5 درصد بگذارد. تجزیه مرکب نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد و کارائی مصرف آب از دور آبیاری 6 روز و تیمار مالچ پلاستیکی سفید رنگ حاصل شد. اثر متقابل دور آبیاری و نوع پوشش تنها برمقدار آب مصرف شده در سطح 1 درصد معنی دار گردید و بر عملکرد و کارایی مصرف آب تاثیر معنی داری نداشت. همچنین نتایج حاکی از تاثیربیشتر استفاده از ورقه های پلاستیکی سیاه رنگ بر کاهش آب مصرفی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Application of Plastic Mulch on Water Used and Seed Cotton Yield

نویسندگان [English]

  • H. Afshar
  • Hossin Sadrghaen 1
  • hamid reza mehrabadi 2
1
2
چکیده [English]

To decree evapotranspiration from soil surface and improving irrigation efficiency and reduce water usage in cotton cultivation , plastic mulch was applied in furrow irrigation. This study was performed as a split plot experiment in capability randomized complete block design, in 3 replications. The experiment was located in Khorasan Razavi –Kashmar- Kashmar agricultural research station and was applied in 2 years, 2004-2005. The treatments were consist of irrigation period at three levels ; 6, 9 and 12 days as main plot and plastic mulch at three levels I-black plastic mulch, II- white plastic mulch and III- control (without plastic mulch)as a subplot on furrow irrigation. Each treatment was irrigated up to field capacity. The results showed that application of plastic mulch used better water usage and black plastic mulch was more effective. Meanwhile The results showed that the use of plastic mulch had significant effect on reducing of weed growth, plant height increasing, yield and water use efficiency in respect with control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cotton
  • Irrigation Interval
  • Plastic Mulch
  • Water use efficiency
CAPTCHA Image