بررسی توانایی جذب فسفر در گیاهان دارویی کاکوتی، مریم‌گلی و بومادران در خاک حاوی فسفر کم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اکثر گیاهان دارویی قادرند در خاکهایی با فسفر قابل استفاده کم، بخوبی رشد کنند. برای بررسی مکانیسم توانایی این گیاهان، یک آزمایش گلخانه‌ای با گیاهان کاکوتی کوهی، بومادران و مریم گلی در خاکی با فسفر کم در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تیمار کم، متوسط و زیاد فسفر (0، 15و 150 میلی‌گرم بر کیلوگرم) در دو برداشت و سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد هر سه گونه گیاهی در انتهای آزمایش (برداشت دوم) در تیمار کم فسفر دارای وزن خشک نسبی بالای 80 درصد بودند که حاکی از کارایی زیاد گیاهان در استفاده از فسفر بود. غلظت فسفر در گیاهان در تیمار کم فسفر و در برداشت اول بین 23/0 تا 29/0 درصد بود که تفاوت معنی‌داری با تیمار زیاد فسفر نداشت. همچنین محتوای کل 4 فسفر در گیاهان تیمار کم فسفر نیز نسبتاً زیاد بود. با توجه به غلظت و محتوای کل فسفر می‌توان گفت این گیاهان دارای کارایی جذب فسفر زیادی در خاک بودند. اینفلاکس5 (جریان به داخل) فسفر در کاکوتی به طور معنی‌داری بیشتر از دو گیاه دیگر بود. بررسی نسبت ریشه به اندام‌های هوایی نشان داد که در مریم گلی، زیاد بودن کارایی جذب در شرایط کمبود فسفر خاک بیشتر در ارتباط با گسترش زیادتر ریشه بود در حالیکه در کاکوتی بیشتر مربوط به اینفلاکس زیاد فسفر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Phosphorus Acquisition Ability in Medicinal Plants of Salvia virgata, Achillea millefolium and Ziziphora clinopodioides Lam in Low Phosphorus Soils

نویسندگان [English]

  • R. Khorassani
  • M. Azizi
  • H. Rahmani
چکیده [English]

Most of medicinal plants are able to grow in low P supply as well. In order to study the ability of some medicinal plant species, a greenhouse experiment was conducted with Salvia virgata, Achillea millefolium and Ziziphora clinopodioides Lam in a low P soil. The experiment was undertaken with three levels of P (0, 15, 150 mg kg-1), two harvests and three replications as a randomized complete block design. In the second harvest and low P treatment, all species showed a high relative shoot dry matter (above 80%) which indicated a high P use efficiency of them. The range of shoot P concentration in low P treatment at the first harvest was between 0.23% and 0.29%. In this case, no significant difference was observed among different P treatments. In addition, the shoot P content of plants was almost high. As a result, all three plant species were P uptake efficient plants. The P influx in Ziziphora clinopodioides Lam was more than two other plant species. The results of the root- shoot ratio of plants at low P supplied was indicated that high P uptake efficiency of Salvia virgata was mostly due to its extensive root system, whilst, for Ziziphora clinopodioides Lam it was mostly due to its high P influx.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phosphorous
  • Uptake efficiency
  • Influx
  • Medicinal plants
CAPTCHA Image