تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه برعملکرد، اجزاء عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه آبیاری وزهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 شهید با هنر کرمان

چکیده

کم آبیاری راهبرد بهینه سازی کارایی مصرف آب در آبیاری است. تحقیق در بهار 1389 در دانشگاه شهید باهنر کرمان، به منظور بررسی تاثیر کم آبیاری بخصوص روشهای نوین آن (خشکی موضعی ریشه) بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کارآیی مصرف آب در گیاه ذرت دانه ای، هیبرید سینگل کراس 704، انجام شد. طرح به صورت بلوک های کامل تصادفی با یک تیمار شاهد، 18 تیمار کم آبیاری و در سه تکرار اجرا گردید. تیمار های کم-آبیاری شامل: تنش خشکی ملایم (آبیاری با 75درصد نیاز آبی گیاه)، تنش خشکی شدید (آبیاری با 50درصد نیاز آبی گیاه)، آبیاری جوی و پشته ای یک در میان ثابت، سه تیمار خشکی موضعی ریشه (جابجائی جویچه های مرطوب در هر آبیاری، بعد از دو آبیاری و بعد از سه آبیاری) بودند. هر یک از تیمارهای کم آبیاری در سه مرحله رشد گیاه (تمام دوره رشد، رشد رویشی و رشد زایشی) اعمال گردید. بیشترین عملکرد بیولوژیکی گیاه برابر 32431 و کمترین آن برابر17654 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. بیشترین عملکرد دانه 12115 وکمترین آن 7163 کیلو گرم در هکتار حاصل شد. کارآیی مصرف آب برای تیمار شاهد، برابر 16/1 و برای تیمار خشکی موضعی ریشه با جابجائی جویچه های مرطوب در هر آبیاری در تمام دوره رشد گیاه برابر 13/2 (کیلوگرم دانه به ازاء یک متر مکعب آب) بود. بر اساس نتایج حاصل، کم آبیاری به روش خشکی موضعی ریشه، با جابجائی جویچه های مرطوب بعد از هر آبیاری (فاصله 14 روزه)، بهترین روش اعمال کم آبیاری برای گیاه ذرت دانه ای در منطقه کرمان تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Deficit Irrigation and Partial Rootzone Drying on Yield, Yield Components and Water use efficiency of maize (Zea mays L.) SC 704.

نویسندگان [English]

  • Saeid Boroomand Nasab 1
  • Mohammad javad khangani 2
1 Professor, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2
چکیده [English]

Deficit irrigation is an optimization strategy for water use efficiency in irrigation. This research was conducted to evaluation effect of deficit irrigation (DI) and partial root zone drying (PRD) on yield, yield components and water use efficiency of corn. Research was conducted on Shahid Bahonar University of Kerman in the spring of 2010 using a completely randomized block design with one control, 18 deficit irrigation treatment and three blocks. Deficit irrigation treatments were included: mild water stress (irrigation with درصد75 ETP), high water stress (irrigation with %50 ETP), fixed every other furrow irrigation and three partial root zone drying (Change the wet furrows in every irrigation, Change the wet furrows in every other irrigation and change the wet furrows in every second irrigations). Every treatment was applied at three growth stages of corn (all periods of growth, vegetative growth stage and reproductive growth stage). The highest biological yield obtained 32431 and the lowest was 17654 kg per hectare. The highest grain yield was 12115 kg per hectare and the lowest was 7163. Water use efficiency (km grain yield per cubic meter of water) for the control treatment was equal to 1.16 and for partial root zone drying with change the wet furrows in every irrigation (14 days) in all periods of growth treatment was equal to 2.13. Results showed that partial root zone drying with one interval irrigation (14-day) was the best choice to apply deficit irrigation on corn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deficit irrigation
  • Partial root zone drying
  • corn
  • yield
  • Water use efficiency
CAPTCHA Image