اثرات آبیاری با پساب بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از عوامل مهم که حفظ و توسعه کشاورزی اراضی فاریاب را در نواحی خشک محدود می سازد کمبود آب است. استفاده مجدد از پساب فاضلاب شهری بعنوان یکی از منابع آبی غیر متعارف بخصوص در اراضی مجاور شهرهای بزرگ دنیا مورد توجه است. یکی از مهمترین خصوصیات فیزیکی خاک متأثر از استفاده پساب، هدایت هیدرولیکی اشباع خاک است. به منظور بررسی تأثیر پساب بر ، با انتخاب مزارع با بافتهای شن، لوم سیلتی و رس در محدوده تصفیه خانه پرکندآباد 2 مشهد که در 5 سال گذشته بطور پیوسته تحت آبیاری با آب یا پساب بوده اند نمونه دست نخورده تهیه و در آزمایشگاه، با استفاده از آب، پساب و مخلوط حجمی یکسان از آب و پساب مقادیر و وزن مخصوص ظاهری خاک تعیین گردید. نتایج نشان داد که آبیاری مزارع با پساب با مقدار ماده جامد معلق 60 میلی گرم در لیتر موجب کاهش در بافتهای مختلف می شود. کاهش در خاک با بافت رس به میزان 9درصد و در خاکهای لوم سیلتی و شن به ترتیب 5/4 و 2 درصد بود.استفاده از آب بعنوان سیال آزمایش تاثیری بر افزایش مقدار نداشت به گونه ای که آبشویی خاک تحت تیمار آبیاری با پساب، هدایت اشباع آب در خاک را فقط به میزان 3 درصد افزایش داد که بیانگر عدم تأثیر استفاده از یک مرحله آبشویی در بهبود هدایت آب در خاک می باشد. بیشترین تغییر در خاک رس به میزان 11 درصد و کمترین آن در خاک شن به میزان 6/0 درصدحاصل گردید که با توجه به میزان مواد معلق موجود در پساب (60 میلی گرم در لیتر) استفاده از پساب در آبیاری، در انسداد منافذ ریز خاک تأثیر داشته است. بنظر می رسد میزان مواد معلق جامد پساب، دانه بندی خاک و طول دوره استفاده مداوم از پساب، از عوامل مؤثر در تغییر ویژگیهای فیزیکی خاک از جمله ضریب هدایت اشباع آب در خاک و وزن مخصوص ظاهری خاک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Irrigation with Waste Water on Soil Saturated Hydraulic Conductivity

نویسندگان [English]

  • M. Karimzadeh
  • A. Alizadeh
  • M. Mohammady Arya
چکیده [English]

One of the important factors that limits the maintenance and expansion of agriculture in irrigated lands of arid areas is the water shortage. Reuse of the municipal waste water effluent as one of the uncommon water resources especially around the big cities has received a lot of attention. One of the most important physical properties of the soil affected by using wastewater is the saturated soil hydraulic conductivity (Ks). In order to investigate the effect of wastewater on Ks, the farms with sand, silty loam and clay were selected from the area around Parkand Abad (2) refinery in Mashhad that has been irrigated during the past 5 years with wastewater. Undistirbed sample was selected and saturated with water , wastewater and mixture of them was used to determine the amount of ks (with constant head method) and the of soil in laboratory. The results showed that the farms with wastewater with total suspended solids of 60 mg per litere floating in water limits the ks in different textures. The reduction in soil with clay texture as about 9 Percent and in silty loam and sand was about 4.5 and 2 Percent respectively. Using water as the liquid of experiment didn’t have any effect on increasing the amount Ks so that leaching the soil under the irrigation with wastewater increased the soil saturation up to 3 percent That shows no effect of leaching in improving the water direction. The most change of pb was observed in clay soil about 11 percent and the least in sand texture soil about 0.6 percent that with respect to the amount of floating materials in wastewater (60 mg) per liter the use of wastewater has been effective in blocking the soil openings. It seems that the floating material in waste water soil aggregation and the duration of continuous use of wastewater are effective factors in changing the physical properties of soil such as Conductivity of water saturated soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste water
  • Saturated Hydraulic Conductivity
  • Soil texture
  • Irrigation