ارزیابی چند عصاره‌گیر جهت تعیین روی قابل استفاده لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در خاک‌های آهکی تیمارشده و تیمارنشده با لجن فاضلاب

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

لجن فاضلاب به‌عنوان کودی ارزان قیمت برای برطرف کردن کمبود عناصر از جمله روی استفاده می‌شود. با این حال، عصاره‌گیر مناسب روی قابل استفاده لوبیا در خاک‌های آهکی تیمارشده با لجن فاضلاب معرفی نشده است. هدف این پژوهش ارزیابی چند روش شیمیایی در برآورد روی قابل استفاده در خاک‌های آهکی تیمارشده و تیمارنشده با لجن فاضلاب بود. برای تیمار خاک‌ها 1٪ (وزنی- وزنی) لجن فاضلاب به خاک‌ها اضافه و خاک‌های تیمارشده و تیمارنشده به مدت یک ماه در رطوبت مزرعه‌ خوابانده شدند. در پایان انکوباسیون، خاک‌ها خشک و روی قابل استفاده با 7 روش (DTPA-TEA، DTPA-AB، مهلیچ 1، مهلیچ 2، مهلیچ 3، HCl 1/0 نرمال و کلرید کلسیم 01/0 مولار) تعیین شد. شاخص‌های گیاه لوبیا شامل ماده خشک، غلظت و جذب روی در یک آزمایش گلدانی تعیین شدند. نتایج نشان داد که در خاک‌های تیمارشده و تیمارنشده با لجن فاضلاب، بیشترین مقدار روی با استفاده از روش مهلیچ 3 و کمترین مقدار آن با استفاده از روش مهلیچ 1 عصاره‌گیری شد. بر اثر افزودن لجن فاضلاب به خاک، روی عصاره‌گیری شده با روش‌های مختلف و شاخص‌های گیاه لوبیا افزایش یافت. همچنین نتایج نشان داد که در خاک‌های تیمارنشده روی عصاره‌گیری شده با عصاره‌گیرهای DTPA‌-AB، DTPA-TEA و مهلیچ 3 با شاخص‌های گیاه همبستگی معنی‌داری داشتند. درحالی‌که در خاک‌های تیمارشده با لجن فاضلاب، بین روی عصاره‌گیری شده با DTPA-TEA و مهلیچ 1 با وزن خشک گیاه و جذب روی و مهلیچ 2 با غلظت روی در گیاه همبستگی معنی‌داری وجود داشت. نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره‌گیر DTPA-TEA توانایی برآورد روی قابل استفاده لوبیا در خاک‌های تیمارنشده و تیمارنشده با لجن فاضلاب را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Several Extractants for the Determination of Zinc Bioavailability to Bean (Phaseolus vulgaris L.) in Calcareous Soils Amended and Unamended with Sewage Sludge

نویسندگان [English]

  • H.R. Motaghian
  • A. Hosseinpour
چکیده [English]

Sewage sludge uses as a low coast fertilizer to rectify deficit of elements such as zinc (Zn). A suitable extractant for estimation of bean-available Zn in calcareous soils amended with sewage sludge has not yet been introduced. The aim of this research was to assess several chemical extractants for the estimate of available Zn in sewage sludge-amended calcareous soils. For amended soils, 1% (w/w) of sewage sludge was added to 10 calcareous soils, and the soils (amended and un-amended) were incubated at field capacity for 30 days. At the end of incubation, soils were air-dried and available Zn was determined using 7 chemical extractants (DTPA-TEA, AB-DTPA, Mehlich 1, Mehlich 2, Mehlich 3, 0.1 N HCl and 0.01 M CaCl2). Zinc concentration in shoots, Zn uptake, and shoot dry weight of bean were determined in a pot experiment in amended and un-amended soils. The results show that Mehlich 3 and Mehlich 1 extractants extracted the highest and the lowest concentrations of Zn in both amended and un-amended soils, respectively. Furthermore, all three studied indices and Zn extracted by using different methods increased in amended soils. In addition, results indicated that significant correlations were found between extracted Zn using AB-DTPA, DTPA-TEA and Mehlich 3 and plant indices in un-amended soils. On the contrary, in sewage sludge-amended soils only the correlation between extracted Zn using DTPA-TEA and Mehlich 1 with Zn uptake and shoot dry weight and Mehlich 2 with Zn concentration was significant. The results of this study showed that DTPA-TEA could estimate bean-available Zn in the sewage sludge-amended and –un-amended calcareous soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sewage sludge
  • Zn extracants
  • Bean
  • DTPA-TEA
CAPTCHA Image