تأثیر پلی وینیل استات بر هدایت هیدرولیکی و تولید رواناب و رسوب در یک خاک مارنی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مارن ها از جمله سازندهای حساس به فرسایش آبی هستند. پلی وینیل استات به عنوان پلیمر قابل تجزیه در طبیعت است که مصرف آن اخیراً در برنامه های حفاظت خاک مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر پلی وینیل استات بر هدایت هیدرولیکی و تولید رواناب و رسوب در یک خاک مارنی انجام گرفت. برای این منظور پلیمر در پنج سطح شامل صفر، 50، 100، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار در سه تکرار در سطح خاک مصرف گردید. خاک های تیمار شده با پلیمر به 15 فلوم فلزی به ابعاد 5/0 متر در 1 متر و عمق 15 سانتی متر ریخته شدند. فلوم ها در شیب 5 درجه (9 درصد) تحت پنج رخداد باران یکسان شبیه سازی شده (با شدت 40 میلی متر بر ساعت و مدت 30 دقیقه) به فاصله حدود یک هفته قرار گرفتند. بر اساس نتایج، نفوذپذیری و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به طور معنی داری به ترتیب در سطح احتمال 05/0 و 01/0 تحت تأثیر مثبت پلی وینیل استات قرار گرفت. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر تیمارهای پلی وینیل استات بر تولید رواناب و رسوب در سطح احتمال 05/0 معنی دار بود. مقدار 50 کیلوگرم در هکتار پلی وینیل استات بیشترین تأثیر را در افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع و نفوذپذیری خاک و کاهش رواناب و رسوب در خاک مارنی داشت. مقدار نفوذپذیری خاک در تیمار 50 کیلوگرم در هکتار 6/16درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. این پژوهش نشان داد که پلی وینیل استات می تواند به عنوان پلیمری مناسب برای بهبود ساختمان خاک و مهار رواناب و رسوب در سازندهای مارنی مصرف گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Polyvinyl Acetate on Hydraulic Conductivity, Runoff and Sediment Production in a Marl Soil

نویسندگان [English]

  • S. Hamidi Nehrani
  • A.R. Vaezi
چکیده [English]

Marls have been recognized as susceptible formations against water erosion. Polyvinyl acetate (PVAc) is a biodegradable polymer which can be currently applied in soil conservation programs. The study was conducted to investigate effect of the PVAc on hydraulic conductivity and runoff and sediment production in a marl soil. The PVAc was applied in soil surface at five levels consists of zero (control), 50, 100, 150 and 200 kg ha-1 with three replications. The polymerized soils were putted into fifteen flumes with a dimension of 0.5m × 1m and 15cm depth. The flumes were placed in 9% slope and affected by five simulated rainfall events (40 mm h-1 in intensity and 30 min duration) with seven days interval. Based on the results, soil infiltration and hydraulic conductivity significantly affected by the PVAc application with a statistical level of 0.05 and 0.01, respectively. Analysis of runoff and sediment data showed that the runoff and sediment production was remarkably influenced by the PVAc application. There was found that 50 kg per hectare of the PVAc have the highest effect in improving infiltration rate and hydraulic conductivity, and consequently decreasing runoff and sediment production. The infiltration rate in 50 kg per hectare of the PVAc was 16.6% higher than zero treatment (control). The study reveled that the PVAc can be successfully used in the marl areas to improve soil structure and control runoff and sediment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydraulic conductivity
  • Rainfall event
  • Rainfall simulator
  • Soil infiltration
CAPTCHA Image