تأثیر کاربرد لجن فاضلاب و کشت گندم (Triticum aestivum L.) بر قابلیت استفاده و شکل‌های شیمیایی روی در تعدادی از خاک‌های آهکی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

شهرکرد

چکیده

در خاک‌های تیمارشده با لجن فاضلاب مقدار قابل استفاده عناصر کم‌نیاز از جمله روی از مسائل اصلی است. در این تحقیق به بررسی روی قابل استفاده (با روش‌های DTPA-TEA، مهلیچ 1 و مهلیچ 3) و تعیین شکل‌های شیمیایی آن در خاک‌ها قبل و پس از تیمار با لجن فاضلاب (1 درصد وزنی - وزنی) و پس از کشت گندم در شرایط گلخانه‌ای پرداخته شد. نتایج نشان داد که بر اثر کاربرد لجن فاضلاب، میانگین روی عصاره‌گیری شده با استفاده از 3 روش‌عصاره‌گیری به‌صورت معنی‌داری (01/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sewage Sludge Application and Wheat (Triticum aestivum L.) Planting on Availability and Fractionation of Zinc in some Calcareous Soils

نویسندگان [English]

  • alireza hosseinpuor
  • H.R. Motaghian
چکیده [English]

The amount of available micronutrients such as zinc (Zn) is a primary concern in treated soils with sewage sludge. This study was performed to evaluate Zn availability (DTPA-TEA, Mehlich 1 and Mehlich 3) and its fractionation in soils before and after treated with sewage sludge (1% w/w) and after wheat plantation in greenhouse conditions. The results of this study showed that mean of Zn extracted by using chemical extractants after sewage sludge application increased significant (P0.05). The results of fractionation showed that residual Zn, exchangeable Zn, Zn associated with organic matter, Zn associated with iron-manganese oxides, and Zn associated with carbonates increased 11, 26, 94, 172, and 279% respectively. The results of mean comparison showed that different between mean of Zn fractions (except Zn associated with iron-manganese oxides) before and after planting was significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fractionation
  • Sewage sludge
  • Chemical extractants
CAPTCHA Image