اثر زهکشی کنترل شده بر روی کاهش ضریب زهکشی و حجم زهاب خروجی در مزارع نیشکر کشت و صنعت امام خمینی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

نیشکر جزو گیاهان پر مصرفی است که ضریب زهکشی بسیار بالائی دارد. دور آبیاری نیشکر در خوزستان در ماههای حداکثر مصرف آب به فاصله 5 روز هم می رسد و سیستم‌های زه کشی زیرزمینی در اغلب اوقات، آبی بیش از مقدار نیاز را از خاک خارج می‌کنند. این تحقیق به منظور بررسی اثر زهکشی کنترل شده بر روی میزان کاهش ضریب زهکشی و حجم زهاب خروجی در سه مزرعه از مزارع کشت و صنعت امام خمینی انجام گردید. دو مزرعه، زهکشی کنترل شده با عمق های کنترل سطح ایستابی در 70 و 90 سانتی متری سطح خاک (CD70 و CD90) و مزرعه دیگر، زهکشی آزاد (FD) بود. نتایج این تحقیق نشان داد زهکشی کنترل شده میزان ضریب زهکشی را در تیمارهای کنترل شده در طی دوره تحقیق در مقایسه با تیمار آزاد بطور معنی داری کاهش می دهد. میانگین ضریب زهکشی در طول دوره تحقیق در تیمارهای CD70 و CD90 به ترتیب برابر با 3 و 12/4 میلی متر در روز و در تیمار آزاد 98/8 میلی متر در روز بود. بدین ترتیب میزان ضریب زهکشی در تیمارهای کنترل شده (CD70 و CD90) به ترتیب حدود 67 و 54 درصد کمتر از تیمار آزاد بود. در تیمار CD70 نیز میزان ضریب زهکشی حدود 27 درصد کمتر از تیمار CD90 بود. با کنترل سطح ایستابی، علاوه بر کاهش ضریب زهکشی و کاهش حجم زهاب خروجی، مصرف آب آبیاری نیز در تیمارهای کنترل شده کاهش یافت. زهکشی کنترل شده محدودیتی برای رشد گیاه به وجود نیاورد و کاهشی در عملکرد محصول مشاهده نگردید. زهکشی کنترل شده علاوه بر منافع اقتصادی، کمک شایانی به کاهش بار آلودگی رودخانه و حفظ محیط زیست خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Controlled Drainage on Reducing Drainage Coefficient and Drainage Volume in Sugarcane Fields of Imam Khomeini Agro- industry

نویسندگان [English]

  • A. Mahjoubi
  • A. Hooshmand
  • AbdAli Naseri
  • S. Jafari
Shahid Chamran University, Ahwaz
چکیده [English]

Sugarcane is one of the high consumption plants that has very high drainage coefficient. Irrigation frequency of Sugarcane in the maximum of consumption month is near 5 days and drainage systems often are removing drain water more than enough from the soil. This study was carried out to investigate the impact of controlled drainage on reduction of drainage coefficient and drainage volumes in three fields of Imam Khomeini sugarcane agro- industry. Two treatments were controlled drainage with water table controlling in 70 and 90 cm depth from soil surface (CD70, CD90) and the third one was free drainage (FD) treatment. According to the results, the CD treatments significantly reduced drainage coefficient during the study, compared to free drainage treatment. Average drainage coefficient in during the study in CD70, CD90 and FD treatments was 3, 4.12 and 8.98 mm/day respectively. Controlled drainage treatments (CD70, CD90) reduced drainage coefficient by 67% and 54% respectively, compared to free drainage treatment. CD70 treatment reduced drainage coefficient by 27%, compared CD90 treatment, too. The use of controlled drainage did not limited for plant growth and did not reduce sugarcane yield. Using of this method, in addition to the economic benefits will cause decreasing river pollution load and has a positive environmental impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khuzestan
  • Sugarcane
  • Controlled Drainage
  • Free Drainage
  • Drainage coefficient
CAPTCHA Image