پیش بینی ویژگی های اقلیم آسایش شهر آبادان با استفاده از تحلیل سری های زمانی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 اهواز

2 چمران اهواز

چکیده

طی دهه های اخیر، توسعه شهرنشینی و فعالیت های صنعتی در شهرهای بزرگ منجر به تغییرات قابل ملاحظه ای در وضع هوا و اقلیم محلی شهرها شده است. امروزه بررسی داده های هواشناسی و استفاده از آن در برنامه ریزی به منظور توسعه مراکز سکونتگاهی اهمیت داشته و وضعیت اقلیمی در نحوه آسایش افراد نقش موثری دارد. در واقع با شناخت از وضعیت اقلیمی شهر در ماه های مختلف سال و بررسی داده های هواشناسی، ایجاد آسایش اقلیمی امکان پذیر می باشد. درتحقیق حاضر از داده های ماهانه 4 عامل اقلیمی (میانگین دما، دمای حداقل، دمای حداکثر و رطوبت نسبی) ایستگاه هواشناسی آبادان به مدت 60 سال، (1389-1330)، استفاده شده است. با استفاده از روش رگرسیون، داده های ناقص برآورد و همگنی داده ها توسط آزمون توالی ها بررسی شد. سپس با بهره گیری از مدل اقلیم آسایش ماهانی، ماه های مناسب برای آسایش فیزیولوژی انسان در 6 دوره ی 10ساله تعیین و سپس با استفاده از مدل های باکس -جنکینز سری زمانی برای 3 عامل اقلیمی، دمای حداکثر، دمای حداقل و رطوبت نسبی بررسی و بهترین مدل برازش داده شد .سپس با استفاده از مدل های پیشنهادی،10سال آینده ی هر عامل اقلیمی پیش بینی گردید و 10سال آینده از نظر اقلیم آسایش با استفاده از مدل ماهانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد بر اساس معیار آکائیکه بهترین مدل باکس-جنکینز، مدل 12(2,1,0)×(1,1,1) ARIMA برای دمای حداکثر و برای دمای حداقل مدل 12(1,1,0)×(2,1,0) ARIMA و برای رطوبت نسبی مدل 12(1,1,0)×(1,1,1) ARIMA می باشد. در حالت اقلیم آسایش شبانه، ماه های بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت شاهد افزایش روند دما بوده اند. در ماه مرداد و ماه های شهریور و مهر شاهد کاهش روند دما بوده ایم. در حالت اقلیم آسایش روزانه در ماه های دی، بهمن، آذر و اسفند شاهد افزایش روند دما بوده ایم و در ماه مهر شاهد کاهش روند دما بوده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anticipation of Comfortable Climate Traits in Abadan City with Using from Analysis of Time Series

نویسندگان [English]

  • mohammadreza golabi 1
  • ali mohammad akhondali 2
1
2
چکیده [English]

During the last decades, urbanization expansion and industrial activities in large cities have led to remarkable changes in weather and local climate. Nowadays, analysis of meteorology data and also using them in programming the development of habitation centers are of importance and climate situation affects people’s comfort. In fact, by recognition of city’s climate conditions in different months of the year and analysis of meteorology data, construction of climate comfort is possible. In this study, the monthly data of 4 climate factors (temperature average, minimum temperature, maximum temperature & relative humidity) from Aabadan’s meteorology station over 60 years (1330-1389) have been used. Using regression process, incongruity of data was evaluated and data’s homogeneity was studied by sequences’ examination. Then, using Mahani comfortable climate model, suitable months for convenience of human physiology in 6 ten-year periods were determined. Then, using Box–Jenkins models time series for 3 factors of climate, minimum temperature, maximum temperature and relative humidity is studied and the best model is fitted. Then, using suggested models, the next 10 years of any climate factor was predicted and the next years were studied from the viewpoint of comfortable climate using Mahani model. The results of this study indicated that based on Akaike criterion, the best Box–Jenkins model for minimum temperature is ARIMA (1,1,1)×(0,1,2)¹² model, for maximum temperature is ARIMA (0,1,2)× (0,1,1)¹² model and for relative humidity is ARIMA (1,1,1)×(0,1,1)¹² model. As for nightly comfortable climate, temperature has increased in Bahman, Esfand, Farvardin and Ordibehesht months. Temperature has decreased in Mordad, Shahrivar an Mehr months. As for daily convenience climate, temperature has increased in Dey, Bahman, Aazar and Esfand months, and temperature has decreased in Mehr month.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate
  • Comfortable climate
  • Box–Jenkins models
  • Mahani
  • Aabadan
CAPTCHA Image