بهینه سازی عملکرد آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل WinSRFRدر شرایط تحکیم بستر کاشت چغندرقند

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تحکیم بستر جویچه بر عملکرد آبیاری جویچه‌ای، آزمایش مزرعه ای تحت کشت چغندرقند در منطقه نقده انجام گردید. برای بدست آوردن داده های صحرایی، چهار تیمار تحکیم بستر جویچه شامل تحکیم در یک نوبت غلطک زنی (B1)، دو نوبت غلطک زنی (B2)، سه نوبت غلطک زنی (B3) و بدون غلطک زنی (B0) طی سال 1388 اجرا و اکثر پارامترهای ارزیابی برداشت گردید. مدل آبیاری سطحی WinSRFR با استفاده از اطلاعات اندازه گیری شده مزرعه ای واسنجی و ارزیابی شد. پارامترهای نفوذ و زبری مانینگ جویچه به روش بهینه سازی چند سطحی، واسنجی گردید. حداکثر خطای نسبی مدل در برآورد زمان پیشروی، پسروی و رواناب خروجی در تیمارهای مختلف به ترتیب 1/2، 7/4 و 5/4 درصد به دست آمد. متوسط بازده کاربرد 13 نوبت آبیاری صورت گرفته برای هر یک از تیمارهای B0، B1، B2 و B3 به ترتیب 03/50، 77/55، 22/60 و 31/62 درصد محاسبه گردید. به منظور ارتقای عملکرد آبیاری، ترکیبهای بهینه ی دبی ورودی و زمان قطع جریان برای تمام آبیاری ها و تیمارهای مختلف، استخراج گردید. تحت سه نوبت تحکیم بستر (B3)، متوسط کارایی مصرف آب نسبت به شرایط بدون تحکیم (B0)، 8/17% افزایش نشان داد. به علاوه با اعمال دبی ورودی و زمان قطع جریان بهینه، کارایی مصرف آب تا حدود 27% قابل ارتقاء است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Furrow Irrigation Performance using WinSRFR under Furrow Firming Conditions of Sugarbeet Cultivation

نویسنده [English]

  • vahid Rezaverdinejad 1
1
2
چکیده [English]

In order to investigate impactes of furrow firming on furrow irrigation performance, a field experiment was conducted during Sugarbeet growing season in Nagadeh. Four furrow irrigation treatment of furrow firming includes B1: furrow firming with once roller, B2: furrow firming with twice roller, B3: furrow firming with thrice roller and B0: without furrow firming were considered to collect field data for 1388 period and all evaluation parameters were collected. The surface irrigation model: WinSRFR, was calibrated and evaluated by using field measurements data. Furrow Infiltration and Roughness parameters, was calibrated by multilevel optimization method.The maximum relative error for estimation of advance and recession times and runoff were obtained 2.1, 4.7 and 4.5%, respectively. For 13 irrigation events assessment, application efficiency of B0, B1, B2 and B3 were obtained 50.03, 55.77, 60.22 and 62.31%, respectively. So as to increase irrigation performance, optimal combinations of cutoff time and inflow rate were extracted for all irrigation events and treatments. Under B3 furrow firming, the mean water productivity increased about 17.8% compared with without furrow firming. Beside with assumption of optimal cutoff time and inflow rate, water productivity is increasable about 27%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Application Efficiency
  • Multilevel Optimization
  • Surface Irrigation Model
  • Infiltration
CAPTCHA Image